Štruktúra Cirkvi adventistov siedmeho dňa

Cirkev adventistov siedmeho dňa je celosvetové spoločenstvo kresťanov. Keďže veríme, že náš Pán je Bohom poriadku, chceme aj my ako veriaci ľudia pracovať na budovaní jeho diela spoločne a jednotne. A práve preto sú adventisti po celom svete súčasťou medzinárodnej štruktúry, ktorá nám pomáha žiť v spoločnej viere v Trojjediného Boha. Tak, ako čítame v Biblii o prvých kresťanoch, chceme aj my vzájomne pomáhať jeden druhému a ľuďom v našom okolí. Žiť podľa toho, ako nám to s láskou ukázal a neustále ukazuje Pán Ježiš.

Vedenie svetovej cirkvi zabezpečuje Generálna konferencia, so sídlom v meste Silver Spring, v americkom štáte Maryland. Spravuje pätnásť svetových divízií, nižších organizačných jednotiek CASD. Jednou z troch európskych divízií je aj Intereurópska divízia (EUD), ktorej súčasťou je Česko-Slovenská únia Cirkvi adventistov siedmeho dňa. V tejto únii sú združené tri združenia: Slovenské, Moravsko-SliezskeČeské. Každé z nich zastrešuje chod jednotlivých zborov, ktoré sa nachádzajú na jeho území. Svetová cirkev je teda tvorená piatimi úrovňami organizačnej štruktúry:

Generálna konferencia > Svetové divízie > Únie > Združenia > Zbory

Vedenie Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa:

František Kolesár – predseda – štatutárny zástupca, predseda@casd.sk

Daniel Márföldi – tajomník – štatutárny zástupca, tajomnik@casd.sk

Samuel Ondrušek – hospodár – štatutárny zástupca, hospodar@casd.sk

Vedúci oddelení SZ CASD:

František Kolesár – oddelenie kazateľov; oddelenie misie; oddelenie náboženskej slobody; SKK

Marek Majtán-Černák – oddelenie mládeže

Ján Šolc – oddelenie detí a Pathfinder

Lýdia Grešová – oddelenie Detskej sobotnej školy

Jozef Kučera – oddelenie výchovy a vzdelávania

Rastislav Špalek – oddelenie knižnej evanjelizácie

Daniel Márföldi – oddelenie komunikácie; oddelenie kresťanského domova

Pavel Moudrý – oddelenie Sobotnej školy

Samuel Ondrušek – oddelenie kresťanského správcovstva; oddelenie sociálnej služby Tabita; oddelenie kaplánov

Martin Homišin – oddelenie diakonie

Jaromír Novota – oddelenie 

Kazatelia SZ CASD:

Karol Badinský

Jaroslav Bielik

Stanislav Byrtus

Marek Gurka

Martin Homišin

Marek Kaba

Daniel Komora

Jozef Kopilec

Jozef Kučera

Rastislav Lacika

Marek Majtán-Černák

Anna Majtán-Černáková

Pavel Moudrý

Jozef Pist

Jozef Plachý

Oliver Popovič

Marek Riečan

Filip Soós

Ján Šolc

Milan Uhrin

Milenko Vučetić

Zamestnanci SZ CASD:

Slávka Slobodová – sekretárka

Miroslava Maláriková – administratívna pracovníčka

Dana Jenčuráková – ekonómka

Zuzana Riečanová – účtovníčka

Ingrid Kolesárová – Stredisko korešpondenčných kurzov

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi