Archív zamyslení

IDE O MALIČKOSTI

Kráľ sa s nimi zhováral a medzi všetkými sa nenašiel nikto ako Daniel, Chananja, Míšael a Azarja. V každej veci, na ktorú sa ich kráľ pýtal a v ktorej šlo o múdrosť, zistil, že desaťkrát prevyšujú všetkých čarodejníkov a veštcov v celom jeho kráľovstve. Daniel 1,19.20 Boh priviedol Daniela a jeho druhov do blízkosti...  [ Čítať ďalej ]

KORUNA, ALEBO KRÍŽ?

Ježiš zavolal k sebe zástup aj s učeníkmi a povedal im: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma! Evanjelium podľa Marka 8,34 Každý človek má vo večnom nebeskom pláne svoje poslanie. Či ho prijme, závisí od jeho vernosti v spolupráci s Bohom....  [ Čítať ďalej ]

BOŽIE KRÁĽOVSTVO

Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha. Evanjelium podľa Jána 3,7.8 Kráľovstvo Božie nie je sprevádzané vonkajšou slávou. Prichádza nenápadne...  [ Čítať ďalej ]

ÚSMEV ANJELOV

Pán, Hospodin, mi dal jazyk učeníkov, aby som vedel unaveného posilniť slovom. Izaiáš 50,4 Nešťastných ľudí stretávame na každom kroku. Hľadajme ich a rozprávajme sa s nimi v príhodnú chvíľu, aby sme ich potešili. Buďme riečiskom, ktorým bude prúdiť osviežujúca voda súcitu.Pri styku s ľuďmi pamätajme, že v ich...  [ Čítať ďalej ]

VÍŤAZSTVO V POKUŠENÍ

Ja však chcem hľadieť na Hospodina, čakať budem na Boha svojej spásy. Môj Boh ma vypočuje. Neraduj sa nado mnou, nepriateľka moja! Ak som padol, povstanem, ak sedím v tme, Hospodin mi je svetlom. Micheáš 7,7.8 Boh je láska. Nemôže však prehliadať úmyselné nedodržiavanie svojich...  [ Čítať ďalej ]

SKUTOČNÉ HODNOTY

Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole a kde zlodeji vnikajú a kradnú. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani mole, a kde zlodeji nevnikajú a nekradnú. Veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Evanjelium podľa Matúša 6,19-21 Ľudia...  [ Čítať ďalej ]

BUĎ OSOBNOSŤOU

Bázeň pred Hospodinom je začiatkom poznania, múdrosťou a výchovou len blázni pohŕdajú. Príslovia 1,7 Nikto by nemal dovoliť, aby bol jednoducho strojom, ovládaným rozumom druhého človeka. Boh nám dal schopnosť myslieť a pracovať. Ak si budeme počínať opatrne a budeme prosiť Boha o múdrosť, staneme sa schopní niesť...  [ Čítať ďalej ]

BOH ŤA MILUJE

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Evanjelium podľa Jána 3,16 Sú ľudia, ktorí poznali Kristovu odpúšťajúcu lásku a skutočne chcú byť Božími deťmi, no predsa si uvedomujú, že ich charakter je...  [ Čítať ďalej ]

PRAVÁ VEĽKOSŤ

Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Jakubov list 4,6 Boh sa nepozerá na ľudí cez ich majetok, vzdelanie alebo postavenie. Váži si ich na základe čistoty ich pohnútok a krásy ich charakteru. Sleduje, do akej miery v nich prebýva jeho Duch a či ich život...  [ Čítať ďalej ]

POSLANIE

Dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky. Príslovia 3,5.6 Mnohí ľudia sú nespokojní. Snáď preto, že žijú v nepríjemnom prostredí. Možno musia konať obyčajnú prácu a myslia si, že by mohli zastávať zodpovednejšie...  [ Čítať ďalej ]

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi