Archív zamyslení

Prehovoril a začal ich učiť: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Evanjelium podľa Matúša 5,2.3 V Evanjeliu podľa Matúša, v kapitolách 5-7, nachádzame najslávnejšie kázanie, aké bolo prednesené. Reč na vrchu začína ôsmimi výrokmi, ktoré sa stali známe ako blahoslavenstvá. Každé z nich začína gréckym...  [ Čítať ďalej ]

Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, sadol si a jeho učeníci pristúpili k nemu. Evanjelium podľa Matúša 5,1 Ježiš vedel, že prišiel čas, aby jeho služba dostala jasnejšiu a zreteľnejšiu podobu. Ján Krstiteľ oznámil jeho príchod. Pri krste naňho zostúpil Svätý Duch a Otec ho požehnal, aby...  [ Čítať ďalej ]

Zvolal si dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, takže ich mohli vyháňať a uzdravovať každú chorobu a každý neduh. Mená dvanástich apoštolov sú: prvý Šimon, nazývaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub, Zebedejov syn, a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš,...  [ Čítať ďalej ]

Na druhý deň Ján zasa stál s dvomi zo svojich učeníkov, a keď zbadal Ježiša, ktorý šiel okolo, povedal: Hľa, Baránok Boží! Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a šli za Ježišom. Evanjelium podľa Jána 1,35-37 Často zabúdame, že niektorí z prvých Ježišových učeníkov boli najprv nasledovníkmi Jána...  [ Čítať ďalej ]

Keď Ježiš išiel popri Galilejskom mori, uvidel dvoch bratov: Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho brata Ondreja, ako hádzali siete do mora. Boli totiž rybári. Zavolal ich: Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Obaja hneď nechali siete a nasledovali ho. Evanjelium podľa Matúša 4,18-20...  [ Čítať ďalej ]

Tu ho diabol opustil a vtom prišli anjeli, ktorí mu posluhovali. Odvtedy začal Ježiš kázať: Kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Evanjelium podľa Matúša 4,11.17 Keď diabol skončil všetky svoje pokúšania, načas od neho odišiel. Evanjelium podľa Lukáša 4,13Toto kolo diabol prehral. Čas však...  [ Čítať ďalej ]

Nato ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a povedal mu: Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať. Vtedy mu Ježiš odpovedal: Odíď, satan! Lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať...  [ Čítať ďalej ]

Diabol ho potom vzal do svätého mesta, postavil ho na chrámové cimburie a povedal mu: Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu. Veď je napísané: Svojim anjelom prikáže o tebe, a vezmú ťa na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň. Ježiš mu odpovedal: Napísané je však...  [ Čítať ďalej ]

Ježiš sa postil štyridsať dní a štyridsať nocí, až napokon celkom vyhladol. Prišiel k nemu pokušiteľ a povedal: Ak si Boží Syn, rozkáž, aby sa z týchto kameňov stali chleby. On mu však odpovedal: Je napísané: Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst....  [ Čítať ďalej ]

Nato Duch viedol Ježiša na púšť, aby ho tam diabol pokúšal. Evanjelium podľa Matúša 4,1 Tu sa v evanjeliách prvýkrát stretávame s Kristovým hlavným protivníkom v konflikte medzi dobrom a zlom. Matúš ho v prvom verši nazýva „diablom“, v treťom verši „pokušiteľom“ a v desiatom verši „satanom“ (odporcom) – čo je jeho...  [ Čítať ďalej ]

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi