Archív zamyslení

POCHVALA A OCENENIE

Zhoďte teda zo seba všetku zlobu i všetku faloš a pokrytectvo, závisť a všetky ohovárania a ako práve narodené deti túžte po čistom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu. Prvý Petrov list 2,1.2 O druhých si zvyknime rozprávať len to dobré. Všímajme si dobré vlastnosti...  [ Čítať ďalej ]

POZITÍVNE MYSLENIE

Napokon, bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné a úctyhodné, to, čo je cnostné a chvályhodné. List Filipanom 4,8 Naše správanie nech je stále podriadené zásadám. Nikdy sa nenechajme ovládať prirodzenou prchkosťou, ale kroťme ju miernosťou a láskavosťou. Nech z našich úst...  [ Čítať ďalej ]

NIKDY NIE SME SAMI

Keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh, keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista. Prvý Petrov list 4,11 Nikdy nie sme sami. Či chceme, alebo nechceme, máme spoločníka. Nezabúdajme,...  [ Čítať ďalej ]

MIERA ODPUSTENIA

Vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal: Pane, keď sa brat prehreší proti mne, koľkokrát mu mám odpustiť? Či až sedem ráz? Ježiš mu odpovedal: Hovorím ti, nie sedem ráz, ale až sedemdesiatkrát sedem. Evanjelium podľa Matúša 18,21.22 Ak sa tvoji bratia alebo sestry mýlia, máš...  [ Čítať ďalej ]

ZDVORILOSŤ

Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti. List Rimanom 12,10 Pán Ježiš chce, aby sme uznali práva každého človeka. Máme brať ohľad na spoločenské práva ľudí a na ich práva ako kresťanov. K všetkým sa máme správať láskavo a ohľaduplne ako k Božím deťom.Kresťanstvo urobí...  [ Čítať ďalej ]

KOMU VIAC DÔVERUJEME?

Neodplácajte sa zlým za zlé ani zlorečením za zlorečenie, naopak, vy žehnajte, lebo ste boli povolaní, aby ste sa stali dedičmi požehnania. Prvý Petrov list 3,9 Súcit a povzbudenie čakáme skôr od svojich blížnych, než od Ježiša. Aby sme si uvedomili, aké nerozumné je veriť...  [ Čítať ďalej ]

HNEV

Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará. Tvojej spravodlivosti dá vyjsť ako svetlu a tvojmu právu ako jasnému poludniu. Žalmy 37,5.6 Neodplácajte. Odstráňte všetky príčiny možného nepochopenia ako sa to len dá. Predchádzajte zlu. Urobte všetko, čo je vo vašich silách, aby...  [ Čítať ďalej ]

AKO ZNÁŠAŤ BEZPRÁVIE

Veď je to milosť, ak niekto, pretože sa riadi vo svedomí podľa Boha, znáša protivenstvá a nevinne trpí… Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach. On sa hriechu nedopustil, ani lesť nebola v jeho ústach. Keď mu zlorečili, on nezlorečil, keď...  [ Čítať ďalej ]

ÚCTA K ĽUĎOM

Poslúchajte tých, čo vás vedú, a podriaďujte sa im, lebo oni bedlia nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať. Nech to robia s radosťou, nie s nárekom, lebo to by vám neprospelo. List Hebrejom 13,17 Mnohí nevedia pochopiť prácu človeka, ktorý má skutočne veľkú zodpovednosť, lebo...  [ Čítať ďalej ]

NESÚĎTE!

Preto nech si ktokoľvek, keď súdiš, nemáš ospravedlnenie. Lebo v čom súdiš iného, v tom odsudzuješ samého seba, veď ty, ktorý súdiš, robíš to isté. List Rimanom 2,1 Saul bol na Boží príkaz pomazaný za izraelského kráľa. Hospodin povedal, že pre jeho neposlušnosť nemôže byť ďalej...  [ Čítať ďalej ]

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Otázniky života