Archív zamyslení

V PECI SÚŽENIA

Veď aj naši telesní otcovia boli prísnymi vychovávateľmi a vážili sme si ich. Vari sa nepodriadime omnoho viac Otcovi duchov, aby sme mali život? Otcovia nás krátky čas vychovávali prísne a tak, ako sa im to videlo dobré, no on nás vychováva pre naše dobro, aby...  [ Čítať ďalej ]

BOH NIE JE HLUCHÝ

Pozri, ruka Hospodina nie je taká krátka, aby nemohla zachraňovať, a jeho ucho nie je také nedoslýchavé, žeby nepočulo. Izaiáš 59,1 Vy, ktorí cítite útlak a krivdu, volajte k Bohu. Odvráťte sa od tých, čo majú srdce tvrdé ako kameň, a svoje žiadosti predneste Stvoriteľovi. Neodmietne nikoho. Kto...  [ Čítať ďalej ]

SILA MODLITBY

Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí! Jakubov list 5, 13 Výsmech a prenasledovanie veriacich neraz vyvolávajú v ľuďoch predstavu, že ich Boh opustil. Svet v nich vidí iba bezvýznamnú menšinu. Môže sa zdať, že nepriatelia nad nimi víťazia. To však nie je nijaký dôvod na to,...  [ Čítať ďalej ]

Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu. Žalmy 50,15 Svet upadá stále viac do osídiel zla a nikto z nás by sa teda nemal spoliehať na to, že nebude musieť zápasiť s ťažkosťami a prekážkami. Práve ony nás vedú do prijímacej siene Najvyššieho. Tam...  [ Čítať ďalej ]

NÁŠ VZOR

Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach. On sa hriechu nedopustil, ani lesť nebola v jeho ústach. Keď mu zlorečili, on nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, ale všetko odovzdal tomu, čo spravodlivo súdi. Prvý Petrov list 2,23 Spasiteľ nám dal...  [ Čítať ďalej ]

DÔVERUJME BOHU

Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. List Rimanom 8,28 Rozprávajte o zasľúbeniach. Hovorte o Ježišovej ochote požehnávať. Ani na krátky okamih na nás nezabúda. Ak napriek nepriaznivým okolnostiam dôverujeme jeho láske a máme k nemu úprimný vzťah,...  [ Čítať ďalej ]

NEPODLIEHAJME DEPRESII

Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a hovorí ti: Neboj sa, ja ti pomáham. Neboj sa, červík Jákob, chrobáčik Izrael! Ja ti pomáham — znie výrok Hospodina — tvoj vykupiteľ je Svätý Izraela. Izaiáš 41,13.14 Ak práve nie ste radostní a veselí,...  [ Čítať ďalej ]

SPOLUPRACUJME S BOHOM

Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará. Tvojej spravodlivosti dá vyjsť ako svetlu a tvojmu právu ako jasnému poludniu. Žalmy 37.5.6 Kým sme na tomto svete, stretávame sa s nepriateľskými vplyvmi. Ocitáme sa v situáciách, ktoré preveria náš charakter. Ak v nich obstojíme, naše kresťanské...  [ Čítať ďalej ]

PIESEŇ JE ZBRAŇ

Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo na veky trvá jeho milosť. Takto nech hovoria tí, ktorých vykúpil Hospodin, ktorých vykúpil z ruky protivníka. Žalmy 107,1.2 Vyjadrujme svoju chválu a vďaku spevom. Keď sme pokúšaní, nehovorme o svojich pocitoch, ale vo viere spievajme pieseň vďaky Bohu.Pieseň je zbraň,...  [ Čítať ďalej ]

HOVORME O BOŽEJ MOCI

Hospodin je dobrý, je pevnosťou v deň súženia. Priznáva sa k tým, ktorí v ňom majú útočisko. Náhum 1,7 Zabudnime na svoje ťažkosti a problémy a chváľme Boha za to, že môžeme žiť na jeho slávu. Nové požehnania každého dňa nech prebúdzajú v našich srdciach chválu za jeho láskavú starostlivosť....  [ Čítať ďalej ]

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Otázniky života