Archív zamyslení

Dám ti kľúče od nebeského kráľovstva; čo zviažeš na zemi, bude zviazané aj v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané aj v nebi. Evanjelium podľa Matúša 16,19 To je ďalší text, ktorý bol v dejinách kresťanstva predmetom mnohých sporov. Čo vlastne sľúbil Ježiš Petrovi? Aké kľúče...  [ Čítať ďalej ]

Ježiš mu odpovedal: Blahoslavený si, Šimon, syn Jonáša, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tej skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Evanjelium podľa Matúša 16,17.18 Petrove citlivé uši museli...  [ Čítať ďalej ]

Keď Ježiš prišiel do končín Cézarey Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov: Za koho pokladajú ľudia Syna človeka? Odpovedali: Jedni za Jána Krstiteľa, druhí za Eliáša, iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. Opýtal sa ich: A vy ma za koho pokladáte? Šimon Peter odpovedal: Ty...  [ Čítať ďalej ]

Keď učeníci išli na druhý breh, zabudli si vziať chlieb. Ježiš im povedal: Dajte si pozor a vyvarujte sa kvasu farizejov a saducejov. Evanjelium podľa Matúša 16,5.6 Niekto občas zazmätkuje. Tentoraz sa stalo, že nikto nevzal chlieb. Učeníci si kvôli tomu robili veľké starosti. Ježiš o tom...  [ Čítať ďalej ]

On jej však neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci prišli a prosili ho: Zbav sa jej, lebo kričí za nami. Odpovedal im: Som poslaný iba k ovciam, ktoré sa stratili z domu Izraela. No ona prišla, klaňala sa mu a hovorila: Pane, pomôž mi! On jej však povedal: Nie...  [ Čítať ďalej ]

No to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka. Zo srdca totiž pochádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, falošné svedectvá a rúhania. To sú veci, ktoré človeka poškvrňujú, ale jesť neumytými rukami človeka nepoškvrňuje. Evanjelium podľa Matúša 15,18-20 V druhej časti konfliktu o znečisťovaní...  [ Čítať ďalej ]

Vtedy prišli k Ježišovi farizeji a zákonníci z Jeruzalema a spýtali sa: Prečo tvoji učeníci prestupujú tradíciu starších? Veď si neumývajú ruky, keď idú jesť chlieb! On im odpovedal: A vy prečo prestupujete Božie prikázanie pre svoju tradíciu? Evanjelium podľa Matúša 15,1-3 Zákonníkom a farizejom môžeme gratulovať k ich neodbytnosti.Neodradí ich...  [ Čítať ďalej ]

Aj vo vašom zákone je napísané, že svedectvo dvoch ľudí je pravdivé. O sebe svedčím ja a svedčí o mne aj Otec, ktorý ma poslal. Nato mu povedali: Kde je tvoj Otec?! Ježiš odpovedal: Nepoznáte ani mňa, ani môjho Otca. Keby ste poznali mňa, poznali by ste...  [ Čítať ďalej ]

Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a tí sa ich opýtali: Prečo ste ho nepriviedli? Sluhovia odpovedali: Človek takto nikdy nehovoril. Tu im farizeji vyčítali: Hádam ste sa nedali aj vy zviesť? Uveril v neho azda niekto z popredných mužov alebo z farizejov? Tu im povedal Nikodém… Či náš...  [ Čítať ďalej ]

Preto mnohí z jeho učeníkov ho opustili a viac s ním nechodili. Tu povedal Ježiš Dvanástim: Aj vy chcete odísť? Odpovedal mu Šimon Peter: Pane, ku komu by sme šli? Ty máš slová večného života a my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý. Ježiš im odpovedal:...  [ Čítať ďalej ]

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi