V nedeľu 11. septembra 2022, sa uskutočnilo 17. rokovanie výboru Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa (ďalej SZ CASD) v Poprade, v priestoroch cirkevnej budovy miestneho zboru.

Predseda Česko-Slovenskej únie cirkvi Mikuláš Pavlík otvoril tematiku ospravedlnenia vierou. Naše kresťanstvo sa nemôže zúžiť na môžeš – nemôžeš. Náš pohľad musí byť upriamený na Boha a nie na náš výkon. Je dôležité prežívať radosť zo spasenia a osobného spoločenstva s Bohom. Takéto evanjelium je potrebné zvestovať svojmu okoliu.

Následne na to predseda Česko-Slovenskej únie CASD (ďalej ČSU CASD) informoval o tom, že deväť členná delegácia ČSU CASD sa zúčastnila rokovania delegátov Generálnej konferencie celosvetovej cirkvi v Saint Louis v USA. Časopis Advent č. 7,  ktorý jej priebeh a závery reflektuje,  je k dispozícii pre všetkých záujemcov. Plénum delegátov konferencie odsúhlasil 49 zmien v Cirkevnom poriadku. Predseda únie v spolupráci s redakciami oboch vydavateľstiev Advent-Orion pripravuje reedíciu Cirkevného poriadku v oboch jazykoch pre Česko-Slovenskú úniu cirkvi. Otvoril sa nový ročník na Adventistického teologického inštitútu so 17 novými študentmi. Zo Slovenska študujú dvaja študenti. Od 1. augusta 2022 bol prijatý na plný úväzok pri ČSU CASD ukrajinský kazateľ Oleg Charlamov ako koordinátor pre potreby ukrajinských komunít v našej únii.

Predseda SZ CASD František Kolesár pripomenul myšlienku, ktorú členovia Výboru SZ CASD podporili na svojom rokovaní týkajúcom sa SWOT analýzy poslania cirkvi v júni 2021 v Kežmarku takto: “Byť blízky pri pomáhaní iným ľuďom pri naštartovaní nových myšlienok, postojov a vzťahov”. Poukázal na text Mat 28,19.20. Kazateľský zbor SZ CASD na základe rovnakého postupu dospel k podobnej myšlienke: “Sprevádzať ľudí a slúžiť im takým spôsobom, aby stretli osobného Boha”. Z oboch analýz vyplýva, že veľmi silné stránky našej cirkvi na Slovensku sú služba a učenie. Veľmi slabé stránky sú vzťahy a uzavretosť. Môžeme hovoriť o vzťahoch vo zbore a vzťahoch s ľuďmi. Dosť často je problémom to, že nemáme s kým, nemáme komu a nemáme kde. Moc nie je v informáciách. Moc je vo vzťahoch. Aktivity cirkvi sa dejú v cirkvi a na verejnosti. Sú hromadné aj zamerané na jednotlivcov. Služba malých skupín (SGM) je projekt, ktorému sa momentálne Oddelenie evanjelizácie pri SZ CASD zameriava. Je to v súlade s víziou cirkvi na aktuálne konferenčné obdobie, ktorú podporili aj delegáti na konferencii v roku 2015. Výzvy, ktoré máme pred sebou sú vykazateľnosť toho, čo robíme a hodnoty na ktoré sa zameriavame.

V personálnej oblasti predseda SZ CASD informoval o tom, že po vzájomnej dohode, z iniciatívy kazateľa Mareka Riečana, bol ukončený jeho pracovný pomer vzájomnou dohodou k 31.8.2022. V súvislosti s tým členovia Výboru SZ CASD rozhodli o tom, že od 1. októbra 2022 budú zbory Martin, Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok v zodpovednosti kazateľa Antona Durana. Od rovnakého dátumu bola odsúhlasená do kazateľskej nástupnej praxe pre zbory Banská Bystrica 1 a 2 a zbor Brezno Nicole Duranová, členka zboru Banská Bystrica 1, ktorá bude v regióne slúžiť pri kazateľovi Filipovi Soósovi. Vedúcim jej nástupnej praxe bude ordinovaný kazateľ Jozef Kučera. Následne na to Výbor SZ CASD odsúhlasil, že ordinovaným kazateľom pre Antona Durana bude Jozef Plachý, pre Mareka Nehybu Rastislav Lacika a napokon pre Mareka Kabu a Filipa Soósa Jozef Kučera.

Stavebná komisia pri SZ CASD bude, po rezignácii Ľudovíta Činčalu a na základe rozhodnutia Výboru SZ CASD, pracovať v zložení: Samuel Ondrušek, Emil Bališ, František Tóth a Vladimír Kapusta.

Hospodár SZ CASD Samuel Ondrušek predstavil členom výboru SZ CASD prehľad štruktúry darov od Česko-Slovenskej únie SZ CASD za posledných 5 rokov, ako aj prehľad čerpania finančných prostriedkov určených podľa kľúča 5% z odvedených desiatkov na stavebné projekty zborov vrátane ich zostatkov.

Predseda SZ CASD oboznámil členov Výboru SZ CASD s memorandom, v ktorom sa predstavitelia oboch košických zborov ako aj Slovenského združenia CASD zaviazali, že urobia všetko preto, aby rozpočtovaná suma ohľadom rekonštrukcie cirkevnej budovy na Šarišskej ulici v Košiciach nebola prekročená. Hospodár Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa informoval o tom, že ohľadom začatia rekonštrukcie sa stále čaká na stavebné povolenie.

V oblasti stavebných aktivít cirkvi Výbor SZ CASD schválil rekonštrukciu kúrenia v budove cirkevného zboru vo Zvolene, zaizolovanie dvora pri zborovom dome v Žiline a finančnú podporu pre vybudovanie parkoviska pri budove cirkevného zboru v Liptovskom Hrádku.

V závere predseda VSZ František Kolesár poďakoval miestnemu zboru za poskytnutie priestorov a všetkým za účastníkom za konštruktívnu a láskavú atmosféru pri rokovaní. Stretnutie bolo ukončené modlitbou Petra Šolca.

Daniel Márföldi, tajomník Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi