INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV ČLENA CIRKVI

 Informácia o spracúvaní osobných údajov sa vzťahuje na údaje člena cirkvi  (ďalej len „Dotknutá osoba“), spracúvané Cirkvou adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie, IČO: 00468118, mail casd@casd.sk, ako prevádzkovateľom.

Zodpovedná osoba: Mgr. Robert Novotný, mail robert.novotny@ak-haven.cz

Vaše osobné údaje budú spracúvané v rámci činnosti prevádzkovateľa. Pri spracúvaní osobných údajov ste Dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. 

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby, poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje budú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako to v súlade s pravidlami zálohovania bude možné. Osobné údaje, uchovávané na záložných úložiskách, slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov, v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. 

Právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom.

Označenie osobných údajov, ktoré budú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce osobné údaje, nevyhnutné pre činnosť prevádzkovateľa: meno a priezvisko,  adresa, telefónne číslo, e-mailové adresy, dátum krstu a dátum narodenia.

Tieto osobné údaje člena budú spracúvané počas trvania členstva u prevádzkovateľa a následne archivované v súladu s registratúrnym plánom prevádzkovateľa.

Nad rámec vyššie uvedeného prevádzkovateľ spracúva nasledujúce osobné údaje, na základe udeleného súhlasu: fotografie, audio a video záznamy za účelom propagácie prevádzkovateľa a za týmto účelom tieto osobné údaje zverejňuje na webových stránkach, sociálnych sieťach alebo iných propagačných materiáloch prevádzkovateľa.

Osobné údaje sú odovzdávané len sprostredkovateľom, ktorí sú schopní zabezpečiť nakladanie s osobnými údajmi v súlade s platnými právnymi predpismi.

Prenos osobných údajov a poskytovanie mimo Európskej únie

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Automatizované individuálne rozhodovanie

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania.

Doba uchovávania osobných údajov

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, sa vzťahuje Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, v spojení s registratúrnym plánom prevádzkovateľa.

Práva dotknutej osoby 

Predovšetkým máte právo odvolať súhlas – v prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne u prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o vás spracúvali. 

Máte právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nežiadate iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, poskytneme vám ich elektronicky, ak to bude technicky možné.  

Máte právo na opravu – ako prevádzkovateľ osobných údajov prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak sa domnievate, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, máte právo požiadať nás, aby sme informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. 

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už nie sú potrebné na plnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností a niekedy sa môže stať, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť. 

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností máte právo požiadať nás, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné, alebo si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 

Právo na prenos údajov –  máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu, podľa vášho výberu. Právo na prenos sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.   

Právo  namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.  

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Kontaktný e-mail Cirkvi adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie na prijímanie podnetov, opráv či výmazov osobných údajov: casd@casd.sk

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi