Boh ho však vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci.

Skutky apoštolov 2,24

Nedávno som sa vrátila zo služobnej cesty, počas ktorej som sa zúčastnila rôznych stretnutí v niekoľkých štátoch. Z Božej milosti všetko prebehlo podľa plánu – od logistického plánovania až po koordináciu s mnohými cirkevnými subjektmi (letenky, hotely, miestna doprava, médiá, vybavenie, tlmočníci atď.). Takéto stretnutia sa však nestanú len tak. Každučký detail bol starostlivo naplánovaný, a potom mohol byť tiež uskutočnený.
Peter na Turíce vo svojom kázaní odhaľuje Boží detailný plán vykúpenia. Vysvetľuje, že dokonca aj spočinutie Ducha Svätého na nasledovníkov Ježiša, bolo predpovedané v Starej zmluve (Sk 2,14–20). Opisuje, kto Ježiš bol a ako sa na ňom naplnili proroctvá zapísané v židovských spisoch. Kázanie apoštola Petra aj ostatných, ktoré sú zaznamenané v knihe Skutky apoštolov, vždy ukazujú, ako sa proroctvá Starej zmluvy o očakávanom Mesiášovi naplnili v službe, živote, smrti a vzkriesení Ježiša Krista. Hoci ho ľudia odsúdili na smrť, uskutočnil sa tým Bohom vopred pripravený plán vykúpenia. „A tohto muža, vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predvídania, ste rukou zločincov pribili na kríž a zabili. Boh ho však vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci.“ (Sk 2,23.24) Bol to Boží zámer. Vopred pripravený plán zvrátiť kliatbu hriechu, vrátane bolesti a smrti skrze Ježišovo víťazstvo za nás. Jeho plán sa úspešne uskutočnil a rozhodne sa nestal náhodou. Bol vopred pripravený a do detailu premyslený. Smrť nemohla Ježiša držať vo svojich pazúroch. Môžeme žiť s istotou, že pre nás vydobyl absolútne víťazstvo, a s vedomím, že smrť nezvíťazí ani nad jeho nasledovníkmi. Sme pozvaní, aby sme s radosťou prijali a dôverovali Božiemu pripravenému plánu pre náš život.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi