Potom vzal chlieb, vzdal vďaku, lámal ho a dával im, hovoriac: „Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. Toto robte na moju pamiatku!“

Evanjelium podľa Lukáša 22,19

Deň vďakyvzdania je v Spojených štátoch národným sviatkom od roku 1863, keď ho prezident Lincoln vyhlásil dňom „vďakyvzdania a chvály nášmu dobrotivému Otcovi, ktorý sídli na nebesiach“. * K tomuto sviatku sa viaže moja osobná spomienka. Keď sme v roku 2016 sedeli pri stole na Deň vďakyvzdania, môj otecko bol príliš chorý, aby sa k nám mohol pripojiť. Preto zostal jeho tanier na stole prázdny. Ešte v ten večer zomrel. Keď na Deň vďakyvzdania pripravujem slávnostnú tabuľu, vždy sa v spomienkach k tejto udalosti vraciam a ďakujem Bohu za príklad zbožného života svojich rodičov a ich bezpodmienečnú lásku. Práve dnes je výročie smrti môjho otca.
Boh v Písme často hovorí svojmu ľudu, aby na niečo „pamätal“. ** Mali pamätať na to, že majú svätiť sobotný deň na počesť svojho Stvoriteľa a Vykupiteľa (Ex 20,8–11; Dt 5,12–15). Keď vstúpili do zasľúbenej zeme a dostali strach, mali pamätať na to, čo pre nich Pán urobil v Egypte a ako ich viedol (Dt 7,17.18; 8,2). Izraelský národ každý rok slávil sviatok Pesach, keď si krvou pesachového baránka pripomínal svoje vyslobodenie (Ex 12,21–27). Keď Ježiš a jeho učeníci jedli tento pokrm, Ježiš vzal chlieb a miesto pravidelného odriekania veľkonočného príbehu im povedal: „Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.“ (Lk 22,19) Schyľovalo sa k ešte väčšiemu vyslobodeniu, než sviatok Pesach predznamenával. Ježiš chcel, aby sme si ho pripomínali, jedli chlieb a pili z kalicha na jeho pamiatku a na pamiatku jeho obete za nás. Ak sa niekedy začneme báť budúcnosti, máme si pripomínať minulosť. Zakaždým, keď prijímame chlieb a kalich ako symboly jeho obete, robíme tak na jeho pamiatku a prijímame v ňom istotu našej spásy. Pamätajme na cenu, ktorú zaplatil za naše vykúpenie, až do onoho dňa, keď nás príde vziať do nášho nebeského domova! Nebojte sa…, pripomínajte si ho!

* Wikipedia, s.v. „Thanksgiving (United States)“, last modified on March 27, 2019, 12:30 A.M. UTC, https://en.wikipedia.org/wiki/ Thanksgiving_(United_States).
** Napríklad Dt 8,2. Výraz pamätať v rôznych prekladoch: Majte na pamäti – SNC, pamätaj na – SEB, budeš pamätať na – ROH.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi