V nedeľu 11.6. 2017 sa v Považskej Bystrici stretol na svojom deviatom rokovaní výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa (SZ CASD). Tajomník Česko-Slovenskej únie cirkvi (ČSÚ CASD) Peter Čík otvoril tematiku identity cirkvi a jej členov. Text  Zj 14, 6 zdôrazňuje, že byť adventistom znamená stotožniť sa so zvestovaním večného evanjelia. Kniha Zjavenie nám prináša učenie, v ktorom je evanjelium v kontexte veľkého sporu. Ide v ňom o Božie milosrdenstvo aj spravodlivosť. Len v tejto súvislosti môžeme hovoriť o svätyni a ostatných vieroučných bodoch. Text Zj 14,7 hovorí o súde. Súd a sudca má v kontexte dnešnej doby negatívne súvislosti. V Starom Zákone bol sudca pozitívnou osobou, stál na strane utlačovaného človeka. Sudcova úloha bola aj v tom, že vyslobodzoval, zachraňoval. Podľa Zach 3,1-5 veľkňaz Jozua stál v špinavom odeve a satan na to poukazoval. Hospodin diabla karhá a dáva pokyn k očisteniu Jozuu. Pri nebeskom súde platí, že ten, kto sedí na lavici obžalovaných, je sám Boh. V našej teológii je text Rim 3,4 zobrazením toho, aký je Pán Boh. Na konci procesu budú všetky stvorené bytosti vyznávať, že Boh je spravodlivý. Z toho dôvodu je naše posolstvo o večnom evanjeliu dôležité.

Predseda SZ CASD Bohumil Kern poďakoval členom výboru SZ CASD za posledné obdobie. Otvoril otázku hľadania Božej vôle. Prví učeníci aj po odchode Ježiša Krista pod vplyvom Ducha Svätého hľadali najideálnejšie a najreálnejšie riešenia. Poukázal na to, ako boli postavení pred otázku, ako nájsť Božiu vôľu napríklad pri hľadaní náhradníka za Judáša. Pán Boh nenegoval ich riešenie. Kto iný, keď nie my máme podstúpiť zápas o hľadanie Božej vôle? ON nám dá vieru aby sme hľadali Jeho vôľu. Aj napriek chybám musíme urobiť niektoré rozhodnutia. Ide o úplnú závislosť na Pánu Bohu. Je potrebné využiť svoj čas ktorý nám Pán dal.

Tajomník  ČSÚ CASD Peter Čík informoval o ponuke pre kazateľov na štúdium na Teologickej univerzite Friedensau v 5 ročnom magisterskom štúdiu misiológie. Funkčné obdobie združení i únie sa končí v roku 2019. Koncom mája sa ukončí proces pracovných konferencií a 8. júna 2019 sa uskutoční slávnostná konferencia v Brne pre všetky štyri konferencie v ČSÚ. Je pripravovaný nový návrh nastavenia ekonomiky cirkvi. Výbor ČSÚ CASD odsúhlasil ordináciu kazateľov Milenka Vučetića a Čestmíra Šťovíčka. Adventistický teologický inštitút ČSÚ CASD obdržal akreditáciu na BTh ako jediná adventistická škola, ktorá má iba diaľkových študentov. Tých je momentálne 31.

Čo sa týka organizačných a personálnych otázok, výbor SZ CASD rozhodol o zrušení kazateľskej oblasti pre zbor Vaďovce so skupinami Myjava a Piešťany, kde doteraz pôsobil kazateľ Pavol Barát. Zbor Vaďovce a skupina Myjava budú priradené spolu so zborom Trenčín do jednej kazateľskej oblasti, za ktorú bude mať zodpovednosť kazateľ Marek Gurka. Skupina Piešťany sa vráti späť pod pôsobnosť zboru Trnava, za ktorý spolu so skupinou v Seredi zodpovedá kazateľ Martin Homišin. Za novú kazateľskú oblasť so zbormi Považská Bystrica a Púchov ponesie zodpovednosť kazateľ v nástupnej praxi Mavel Moudrý pod dohľadom ordinovaného kazateľa Daniela Komoru.

Výbor SZ CASD zobral na vedomie, že kazateľ Pavol Barát nastupuje na šesťmesačnú materskú dovolenku. Výbor SZ CASD v ďalšom rozhodol, že od 1. septembra 2017 nastúpi neordinovaná kazateľka Anna Majtánová so zodpovednosťou za komunitné centrum UNIK na Ferienčíkovej ulici v Bratislave s aktívnym zapojením v bratislavských zboroch, kde jej manžel Marek Majtán nastúpi do nástupnej praxe. Bol odsúhlasený aj presun kazateľa z podtatranských zborov Jaroslava Bielika z kategórie nástupnej praxe do kategórie neordinovaného kazateľa od 1.9.2017. Jeho ordinovaným kazateľom zostáva naďalej Jozef Pist. Zároveň bolo odsúhlasené povolenie k duchovenskej službe pracovníka cirkvi pre Jaromíra Novotu, vedúceho oddelenia zdravia pri SZ CASD.

Vedúci oddelenia kaplánskej služby v ČSÚ CASD Pavel Zvolánek predstavil kaplánsku službu v ČSÚ CASD. Hovoril o možnosti zamestnať nemocničného a väzenského kaplána aj na Slovensku. Predseda SZ CASD pohovorí so študentom Adventistického teologického inštitútu ČSÚ CASD Pavlom Karabom ohľadne jeho smerovania k väzenskej kaplánskej službe a s Ivanou Márföldiovou, držiteľkou certifikátu z Karlovej univerzity v Prahe, ohľadne jej smerovania k nemocničnej kaplánskej službe. Jednou z možností je zamestnať ich ako kazateľov v rámci nástupnej praxe so zameraním na kaplánsku službu, no v súčasnosti táto eventualita naráža na obmedzené finančné prostriedky SZ CASD.

Pracovná komisia poverená výborom SZ CASD preverila plnenie aktuálnej zmluvy medzi firmou AlfaBio a SZ CASD ohľadne prenájmu priestorov na Kollárovej ulici v Banskej Bystrici a nezistila žiadne nedoplatky alebo podlžnosti v súvislosti s jej plnením.

Výbor SZ CASD z podnetu zboru na Kollárovej ulici v Banskej Bystrici opätovne prerokoval celú problematiku okolo rekreačného zariadenia Pacov a vzhľadom na to, že dôvody predaja stále pretrvávajú, potvrdil predaj objektu za rovnakých podmienok, ktoré boli stanovené predošlým rokovaním výboru SZ CASD zo dňa 26.3.2017.

V ďalšom členovia výboru odsúhlasili, aby sa štatút zboru Krupina zmenil na skupinu pod vedením zboru Zvolen a aby táto zmena bola na konferencii delegátov SZ CASD v roku 2019 predložená ku schváleniu.

V sekcii hospodárskych otázok schválil výbor SZ CASD predaj bytov v Starej Turej a v Komárne. Skupina v Komárne, ktorá byt používala k bohoslužobným účelom, bude odteraz používať iné, prenajaté priestory. Hospodár SZ CASD Stanislav Bielik informoval o dokončení rekonštrukcie bytového domu pri zbore SZ CASD v Žiline, kde vznikli dve bytové jednotky, ktoré sa podľa možnosti ponúknu eventuálnym študentom do podnájmu. V osade Rakúsy bolo uskutočnené vybudovanie základovej dosky a v najbližších dňoch sa pristúpi k realizácii hrubej stavby modlitebne a komunitného centra, ktorú hospodár SZ CASD koordinuje osobne. Na budove zboru v Liptovskom Mikuláši sa realizuje rekonštrukcia pánskych sociálnych zariadení, výmena podlahy v priľahlých priestoroch a ďalšie úpravy v budove. Ohľadne budovy modlitebne v Liptovskom Hrádku sa pristúpilo k izolácii jej obvodu v spolupráci s miestnym zborom a stavebnými technikmi. Výbor SZ CASD odsúhlasil aj odhlučnenie bytových priestorov zborovej budovy v Poprade v súčinnosti s miestnym zborom. Hospodársky blok bol uzatvorený schválením účtovnej uzávierky za rok 2016.

V závere predseda združenia Bohumil Kern poďakoval všetkým za konštruktívnu a láskavú atmosféru pri rokovaní a poďakoval zboru v Považskej Bystrici za poskytnutie priestorov. Stretnutie bolo ukončené modlitbou.

3

4

5

6

19145773_10212043871359523_6831414543120510135_n

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi