Milé sestry a bratia, na prahu roku 2019 vám prajeme Božiu lásku, radosť a pokoj vo všetkom, čo prežívate v osobnom, rodinnom, zborovom či cirkevnom živote!

Žijeme v dobe, ktorá vyžaduje opätovné zdôraznenie toho, čo bolo a je pre nás ako Cirkev adventistov siedmeho dňa dôležité a čo vnímame ako základné piliere našej vierouky. Nemôžeme inak, iba konať podľa príkladu, ktorý nachádzame v Sk 17, 10.11: „Bratia hneď v noci vypravili Pavla a Sílasa do Beroje. Len čo ta prišli, vošli do židovskej synagógy. Tunajší Židia boli šľachetnejší ako v Tesalonike. Prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali Písmo, či je to naozaj tak.

Od Generálnej konferencie po každý zbor našej cirkvi je kladený veľký dôraz na učenie o ospravedlnení vierou. Cirkev sa už v minulosti tejto otázke viackrát venovala. Uvedomujeme si však, že je znova potrebné aktualizovať poznanie tohto vieroučného bodu vo svetle Písma a rád Ducha prorockého. Doba, v ktorej žijeme, polarizuje celú spoločnosť i cirkev. Na jednej strane nám hrozí liberalizmus a strata skutočných hodnôt, na druhej strane sa stretávame s dôrazmi perfekcionizmu u ľudu tzv. „poslednej generácie“. V dôsledku toho dochádza ku strate radosti zo spasenia a dôraz v diele spasenia sa presúva z konania Božieho na konanie ľudské. Potrebujeme si pripomínať, že spása je jedine Božie dielo, ktoré Boh vykonal na kríži bez nás, za nás, namiesto nás, pre nás a v nás. Je to dielo minulosti s dôsledkami pre súčasnosť a výsledkami zjavenými v budúcnosti. Téma ospravedlnenia z viery je nevyčerpateľnou studnicou lásky Božej, milosti Kristovej a múdrosti Ducha Božieho. Správne pochopenie tejto témy vyvýši a oslávi jedine Boha.

Výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa preto rozhodol zorganizovať jednodňovú teologickú konferenciu, na ktorú vás všetkých chceme pozvať. Je otvorená pre každého člena CASD, ktorý sa osobne prihlási u svojho kazateľa do 4.2.2019. Do rovnakého dátumu je možné sa prihlásiť aj priamo na: tajomnik@casd.sk. Konferencie sa môžu zúčastniť aj neprihlásení jednotlivci, negarantujeme im však obed a miesto na sedenie!

Teologická konferencia sa uskutoční v nedeľu 17. 2. 2019 v Banskej Bystrici, na Bernolákovej ulici č. 2, v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity (AULA SZU) od 9:00 do 17:00. Pre prihlásených účastníkov zabezpečíme obed a občerstvenie. Hlavným rečníkom bude brat ThDr. Jiří Moskala, PhD., dekan teologickej fakulty Andrewsovej univerzity v USA. Svoje príspevky prednesú aj kazatelia a predstavitelia Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Maďarsku, bratia János Cserbik, B.A. a István Stramszki, M.A. Obaja budú hovoriť o svojej ceste z odštiepeneckej organizácie (splinter group) KERAK (Kresťanské adventné spoločenstvo) do Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Obaja boli v minulosti tajomníkmi a predsedami KERAKu, takže poznajú jeho pravú tvár nie z rozprávania a z vonka, ale z vlastnej skúsenosti a z vnútra.

Všetkým trom prednášateľom bude možné položiť otázky v následnej diskusii.

Prosíme vás, aby ste sa modlili za priebeh celej konferencie a záverom vyjadrujeme s apoštolom Jánom: „Mnoho by som ti mal písať, ale nechcem to zveriť atramentu a peru. Dúfam však, že ťa čoskoro uvidím a porozprávame sa z tváre do tváre. Pokoj nech je s tebou! Pozdravujú ťa priatelia. Pozdravuj osobne každého z priateľov!“ (3. Jánova 13-15)

Výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa

Program konferencie si môžete stiahnuť tu: 

ThDr. Jiří Moskala, PhD.

 

János Cserbik, B.A.

 

István Stramszki, M.A.

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi