V nedeľu 4.4. sa v Považskej Bystrici stretol na svojom štvrtom rokovaní výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Hospodár Česko-Slovenskej únie cirkvi adventistov Marek Škrla v úvodnom zamyslení otvoril biblický text v evanjeliu Luk 12,13-20, ktorý hovorí o chamtivom správcovi, ktorý je nazvaný nerozumným. Každý z nás je v určitom slova zmysle nerozumný. Prejavuje sa to v tom, že sa točíme mnohokrát iba okolo seba a na Boha akosi vo svojich plánoch zabúdame. Je dôležité premýšľať o svojom živote, o Božích zásahoch, o našich reakciách. Zverme sa do Božích rúk a získajme od Neho múdrosť plánovať vždy tak, aby sme počítali s Ním. Nebojme sa robiť aj dlhodobé plány. Dajme dôraz na premýšľanie a modlitbu.

Po modlitbe predseda Slovenského združenia Bohumil Kern pripomenul, že spolupráca vo výbore prebieha už viac ako rok a poďakoval členom výboru za ich podporu a konštruktívny prístup k práci. Zdôraznil dôležitosť modlitieb o naplnenie vízie cirkvi  schválenej konferenciou delegátov, ktorú si členovia výboru pripomenuli. Motivačno-duchovný projekt JOEL je aplikačným naplnením tejto vízie. Vyzval k tomu, aby bol tento projekt prenesený na úroveň jednotlivých zborov cirkvi za podpory všetkých kazateľov. Členovia výboru  venovali čas modlitbám za cirkev.

Pokiaľ ide o agendu, výbor prerokoval a schválil správy jednotlivých oddelení cirkvi. Ďalej bol odsúhlasený návrh, že pokiaľ sa bude obsadzovať nejaká pracovná pozícia v cirkvi – okrem kazateľov, budú oslovení s požiadavkou o pomoc pri hľadaní vhodného  kandidáta aj štatutárni zástupcovia jednotlivých zborov, teda kazatelia a starší zborov.

Vedúci oddelenia osobnej služby František Kolesár informoval členov výboru o tom, že hlavným motívom letného Týždňa duchovnej obnovy bude biblický príbeh z evanjelií s tematikou o uzdravení ochrnutého, ktorý bol spustený k Ježišovi cez strechu (Mat 9,1-8; Mar 2,1-12; Luk 5,17-26). Program týždňa duchovnej obnovy bude zameraný na budovanie vzťahov, organizačný výbor pripravuje pestrý program so širokou ponukou rôznych workshopov a aktivít pre účastníkov.

Čo sa týka personálnych otázok, výbor odsúhlasil, že vo výbore oddelenia služby žien bude namiesto Adriany Činčalovej pracovať Gabriela Janušková. Výbor rozhodol o udelení povolenia k duchovenskej činnosti pre vedúceho oddelenia knižnej evanjelizácie Rastislava Špaleka, ktoré ho oprávňuje ku kázaniu pri návštevách zborov. Ďalej bola na základe odporučenia výborov košických zborov schválená ordinácia kazateľa Rastislava Laciku. Odporúčaním výboru Slovenského združenia sa ďalej bude zaoberať výbor kazateľského oddelenia pri Česko-Slovenskej únii cirkvi. Výbor slovenského združenia akceptoval návrh kazateľa Borisa Kmeca a biblickej pracovníčky Marty Kmecovej ohľadne ich rozviazania pracovného pomeru dohodou. Výbor slovenského združenia rozhodol o presunoch kazateľov nasledovne: Za oblasť Michaloviec prevezme zodpovednosť po kazateľovi Borisovi Kmecovi  kazateľ Ferdinand Varga s tým, že bude poverený venovať sa evanjelizácii v okolitých okresoch. Cirkev má v Michalovciach k dispozícii služobný byt. Kazateľ Milenko Vučetič odovzdá oblasť Lučenca a okolia a prevezme zodpovednosť za novo vzniknutú kazateľskú oblasť Nitra 1 a 2, Levice, Zlaté Moravce, Nové Zámky. Cirkev zabezpečí služobný byt v Nitre. Kazateľ  Marek Kaba po ukončení nástupnej praxe prevezme zodpovednosť za zbory v oblasti Lučenca. Služobný byt je k dispozícii. Plánované presuny sa uskutočnia v letných mesiacoch.

Hospodár Slovenského združenia Stanislav Bielik informoval o krokoch, ktoré boli urobené ohľadne stavby zboru v rómskej osade Rakúsy. Výbor SZ sa zoznámil s projektovou štúdiou polyfunkčného objektu, ktorý bude slúžiť ako modlitebňa i komunitné centrum pre občanov osady. Bola schválená kúpa pozemku a vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie. Stavba sa bude realizovať svojpomocne a hospodár združenia podnikne potrebné kroky k jej realizácii.

V ďalšom bola odsúhlasená nevyhnutná oprava budovy zboru v Čadci, rekonštrukcia malej sály zboru v Trenčíne, strešného plášťa budovy v Považskej Bystrici, elektrických rozvodov zboru na Ferienčíkovej ulici v Bratislave a rozvodov vonkajšieho osvetlenia priľahlých priestorov zboru na Cablkovej ulici v Bratislave.

Jedným z kľúčových bodov rokovania bolo aj schválenie znenia tzv. „Zmluvy o bezplatnej výpožičke modlitební“ ktorou sa rieši právny status užívania modlitební miestnymi zbormi združenia. Cirkev ako vlastník budov modlitební ich dáva zborom do bezplatnej výpožičky s tým, že zbory sú zodpovedné sa o zverené budovy starať.

V závere predseda združenia Bohumil Kern poďakoval všetkým za konštruktívnu a láskavú atmosféru pri rokovaní a poďakoval zboru v Považskej Bystrici za poskytnutie priestorov. Stretnutie bolo ukončené modlitbou.DSC_0003DSC_0001

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi