Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa uholným kame ňom. Pán to urobil, je to obdivuhodné v našich očiach?

Evanjelium podľa Matúša 21,42

Náš prvý dom sme začali stavať pár kilometrov od miesta, kde sme vtedy bývali. Boli sme nadšení a na stavenisko sme jazdili pomerne často. V deň, keď sme zistili, že stavbári práve položili základy domu, sme chceli po sebe zanechať zmienku o Božej vernosti, a tak sme malým drievkom do čerstvo vyliateho betónu napísali: „1Jn 4,19“. Neskôr sme dom predali, ale Ježišova láska a milosť sú aj naďalej naším istým základom.
Na konci podobenstva o vinici a vinohradníkoch (Mt 21,33– 41) citoval Ježiš zo Žalmu 118,22.23 o kameni, ktorý bol uholným kameňom (Mt 21,42, grécky text), ale stavitelia ho zavrhli. Ježiš je uholný kameň, na ktorom všetko bezpečne stojí. To, že Boh postaví kameň ako istý základ, predpovedal už Izaiáš: „Hľa, ja položím kameň na Sione, kameň osvedčený, uholný, vzácny, pevne založený. Kto uverí, nebude bezradný.“ (Iz 28,17) Na základný kameň možno reagovať dvojakým spôsobom: „Kto padne na ten kameň, doláme sa, a na koho on padne, toho rozmliaždi.“ Jedni ho prijmú, druhí odmietnu (Mt 21,44; 1Pt 2,3–8). Pre jedných je pohoršením, ale pre tých, ktorí uveria, je pevným základom. Ellen Whiteová vysvetľuje: „Boh vo svojej nekonečnej múdrosti vybral základný kameň a položil ho sám. Nazval ho kameňom ,pevne založeným‘. Celý svet môže naň položiť svoje bremeno a utrpenie. Tento kameň to všetko unesie. Celkom bezpečne možno na ňom stavať, Kristus je tým ,kameňom osvedčeným‘. Tí čo dúfajú v neho, nebudú sklamaní. Tento kameň bol podrobe ný každej skúške. Vydržal záťaž Adamovej viny i viny jeho potomstva. Víťazne obstál v náporoch mocností zla. Niesol bremeno všetkých kajúcnych hriešnikov. V Kristovi nachádza úľavu každé vinou zaťažené srdce. On je ten pevný základ. Bezpeční sú všetci, čo sa naň spoliehajú.“ * Amen!

* Whiteová, Ellen Gould. Cesta lásky: životopis Ježiša Krista. 2. vyd. Vrútky: Advent-Orion, 2005, C1993. ISBN 80-8071-055-4, s. 386 .

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi