A kameňovali Štefana, ktorý volal slovami: „Pane Ježišu, prijmi môjho ducha.“ Potom si kľakol a zvolal mocným hlasom: „Pane, nezapočítaj im tento hriech.“ Keď to povedal, zomrel.

Skutky apoštolov 7,59.60

Grécke sloveso martureō znamená niesť svedectvo alebo svedčiť. Mnoho kresťanov stratilo svoj život, keď svedčili o svojej viere v Ježiša. Grécke slovo martys, znamená svedok, a z neho pochádza výraz martýr, čiže mučeník. Označuje toho, kto zomrel pre svoju vieru. Smrť mučeníkov sa vyznačovala nadprirodzeným pokojom a odvážnym svedectvom za tých najstrašnejších okolností. Takýmto mučeníkom bol napríklad český reformátor Ján Hus, ktorý bol upálený 6. 7. 1415. A bol to tiež prípad Štefana, prvého mučeníka.
Po Štefanovom poslednom príhovore jeho poslucháči „v srdci zúrili a škrípali zubami proti nemu“ (Sk 7,54). To bol začiatok jeho konca, ktorý bol dovŕšený jeho ukameňovaním. Štefan zvolal: „Hľa, vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravi ci Boha.“ (v. 56) Nebolo to tak dávno, keď stál pred veľkňazom Ježiš a predniesol veľmi podobné slová: „Nato Ježiš odpovedal: ,Ja som. Uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať s nebeskými oblakmi.‘“ (Mk 14,62) Teraz Štefan vydáva svedectvo o tom, že Ježiš je po pravici Boha! V reakcii na to ho ukameňovali, siahli mu na život rovnako ako Ježišovi. Štefan podáva svedectvo o tom, kto Ježiš je a kde sa nachádza. V tej chvíli Ježiš stál po pravici Boha ako Svedok jeho vyznania. Titul Syn človeka je použitý okrem štyroch evanjelií iba v knihe Skutky apoštolov 7,56. Ohromujú ma posledné Štefanove slová aj to, akú paralelu tvoria s Ježišovými slovami na kríži. Ježiš povedal: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ (Lk 23,46) Štefan sa modlil: „Pane Ježišu, prijmi môjho ducha!“ (Sk 7,59) Ježiš prosil: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ (Lk 23,34) Štefan zvolal: „Pane, nezapočítaj im tento hriech!“ (Sk 7,60)
Môže sa stať, že budete povolaní svedčiť o svojej viere v Ježiša Krista za zložitých okolností, ako je život ohrozujúca choroba, trápenie, skúšky či prenasledovanie. Sústreďte sa na Ježiša a buďte statoční, ako bol Štefan. Boh vás obdarí svojím pokojom, ktorý presahuje všetko chápanie.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi