Salmón s Ráchab splodil syna Boaza, Boaz s Rút splodil Obéda, Obéd splodil Izaja.

Evanjelium podľa Matúša 1,5

O pol štvrtej ráno v kaviarni v Honolulu, začul Tony Campoli mladú ženu, očividne prostitútku, ako hovorí kamarátke, že ďalší deň má narodeniny a že nikdy nemala narodeninovú oslavu. Tony sa rozhodol, že jej jednu usporiada. Nasledujúce ráno všetci čakali na Agnes. Keď o 3:30 prišla, bola ohromená! Tony sa za ňu modlil a muž za pultom sa ho spýtal, k akej cirkvi patrí. „Patrím k Cirkvi, ktorá organizuje narodeninové oslavy pre prostitútky o pol štvrtej ráno,“ odpovedal mu Tony. „Nie, nepatríte! Keby taká cirkev existovala, dávno by som sa k nej pridal!“ znela mužova reakcia. * Prečo by Matúš pridával do Ježišovho rodokmeňa meno prostitútky (Mt 1,5)? Zasahuje Božia milosť až tak hlboko do temnoty? Príbeh neviestky Ráchab sa dozvedáme z knihy Jozua kapitoly 2 a 6. Jozua vyslal do Jericha dvoch zvedov, ktorí sa báli, že keď zostanú vonku, budú príliš nápadní, a preto prespali u Ráchab. Ukryla ich pred jerišskými mužmi pod snopy ľanu na streche svojho domu a klamala jerišskému kráľovi o tom, kde sa nachádzajú. Potom zvedom poradila, ako uniknúť. Pri stretnutí s nimi vyslovila jedno z najhlbších vyznaní o Bohu Izraela. Hovorila o Božích činoch v minulosti, vyslovila proroctvo o budúcnosti a výrok o pravom Bohu: „Viem, že Hospodin vám dal túto krajinu… Počuli sme totiž, ako Hos-podin pred vami vysušil vody Trstinového mora, keď ste vychádzali z Egypta. Počuli sme aj to, čo ste urobili dvom amorejským kráľom za Jordánom, Sichónovi a Ógovi, na ktorých ste vykonali kliatbu. Keď sme to počuli, ochablo nám srdce a stratili sme odvahu pred vami, lebo Hospodin, váš Boh, je Bohom hore na nebesiach i dolu na zemi.“ (Joz 2,9–11) Vyzvedači jej dali sľub, že ak priviaže na okno karmínovú šnúru, bude ušetrený každý, kto s ňou bude v dome (v. 18). A podobne ako bol kedysi Boží ľud zachránený, keď anjel obchádzal dvere, ktorých zárubne boli natreté krvou veľkonočného baránka, bola ušetrená aj ona. Pripojila sa k Izraelu a je jednou zo štyroch žien v Ježišovom rodokmeni. Zmieňuje ju evanjelista Matúš (Mt 1,5) a nájdeme ju aj v Liste Hebrejom medzi hrdinami viery: „Pre vieru neviestka Ráchab nezahynula s neveriacimi, lebo v pokoji prijala vyzvedačov.“ (Heb 11,31) Slúžime Bohu, ktorý oslobodzuje každého človeka, či už je to prostitútka, colník, zločinec alebo narkoman –, a upriamuje ho k svojej sláve!

* Campoli, Anthony. Let Me Tell You a Story. Nashville, TN: Thomas Nelson, Inc., 2000, s. 216.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi