Muži galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako ste ho videli odchádzať do neba.

Skutky apoštolov 1,11

Všetci chceme vedieť, že sa „to“ dobre skončí. Chceme uistenie, že nakoniec sa všetko v dobré obráti. Stalo sa vám, že ste druhýkrát sledovali nejaký film, opakovane čítali rovnakú knihu alebo sa pozerali na športové stretnutie zo záznamu a už ste vedeli, aké bude záverečné skóre? Ak áno, potom viete, že nie je potrebné niečoho sa obávať, robiť si starosti, byť v napätí, zvlášť v prípade, keď je film, kniha či stretnutie pozitívne ladené. Skrátka, keď dopredu poznáme výsledok, nemusíme sa starostiť.
Z tohto dôvodu sa kniha Skutky apoštolov začína koncom. Potom, čo Ježiš zomrel, aby zachránil ľudstvo, zjavoval sa učeníkom počas štyridsiatich dní (Sk 1,3). Vysvetľoval im veľa vecí týkajúcich sa Božieho kráľovstva. Len čo ich zmocnil k tomu, aby boli jeho svedkami v Jeruzaleme a v celom Judsku, Samárii až po koniec zeme (v. 8), vystúpil do nebies. Bol vzatý, zastrel ho oblak a zmizol im z očí (v. 9). Všimnite si, že učeníci sa pozerali nahor uprene (v. 10). Niektorí sa domnievajú, že očakávali, že sa oblak rozptýli a zazrú Ježiša znovu, ako sa to stalo na hore premenenia. Namiesto toho však uvideli dvoch mužov v bielom rúchu, nebeských poslov, ktorí im povedali: „Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako ste ho videli odchádzať do neba.“ (v. 11) V knihe Skutky apoštolov sa ako prvé dozvedáme, ako sa všetko končí. Až následne čítame o krste učeníkov Duchom Svätým, o pribúdaní Ježišových nasledovníkov po svete, o hlásaní evanjelia spásy či o prežitom súžení, prenasledovaní a dokonca mučeníckej smrti, ktorú mnohí podstúpili. Ale ako sa všetko skončí? Ježiš sa vráti! Nie je to možnosť, ale istota. Istota oslobodila učeníkov od strachu a úzkosti v temných a ťažkých chvíľach, ktoré následne zažívali. To isté platí aj pre nás. Na tomto svete prežívame trápenia a súženia, no vieme, aký to bude mať koniec. On sa po nás vráti. Haleluja!

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi