Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. Lukáš 19,10

Text dnešného zamyslenia je zhrnutím evanjeliového príbehu o Zachejovi. Je to Ježišova odpoveď na reptanie zbožných, že Majster je hosťom u hriešneho človeka. V texte môžeme započuť dôležitú pravdu o Božej ceste za človekom, pravdu, o ktorej svedčí celá Biblia. Zachej premýšľa (doslovne hľadá, viď grécky text), ako sa dostať ku Kristovi a zatiaľ sa ukazuje, že Kristus hľadá cestu k Zachejovi. Možno je to s nami niekedy podobné. Možno aj my niekedy hľadáme, ako preklenúť vzdialenosť medzi nebom a zemou, ako sa priblížiť k Bohu a pritom nevnímame, že Boh zatiaľ hľadá cestu k nám. Možno teda aj my dnes potrebujeme byť viac zameraní na Božiu iniciatívu vo svojom živote. Potrebujeme byť otvorení a pohotoví voči Božiemu hľadaniu.
„Nehovor vo svojom srdci: Kto vystúpi do neba? − aby priviedol Krista dolu −, ani nehovor: Kto zostúpi do priepasti? − aby vyviedol Krista spomedzi mŕtvych. Čo teda hovorí? Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci“ (Rim 10,6b–8).

Pane, chcem byť dnes prístupný a otvorený voči Tvojmu hľadaniu. Daj, aby som vnímal spôsob, akým vstupuješ do môjho života a mohol Ťa prijať. Daj, aby som nežil márne, ale pre Teba a pre druhých.

Petr Rohan

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi