V nedeľu 12. marca sa uskutočnilo rokovanie výboru SZ CASD v Banskej Bystrici.

 • PERSONÁLNE ROZHODNUTIA
 1. Ján Muráň, kazateľ na dôchodku zo zboru Poprad, bude pracovať ako biblický pracovník na Orave od 1.3. do 30.6. 2023, kde povedie prípravu, priebeh aj následnú prácu v súvislosti s evanjelizáciou Kornelia Novaka. Jeho služba sa po 30.6.2023 opätovne prehodnotí.
 1. Marek Kaba nastúpi k dvojročnému magisterskému štúdiu na adventistickej Teologickej univerzite pod podmienkou, že bude zmluvne dohodnutá finančná podpora k vykrytiu jeho nákladov pre základné potreby jeho rodiny počas mesiacov štúdia. Ubytovanie jeho rodiny a školné bude hradené Intereurópskou divíziou CASD. Po uplynutí jedného roku sa ďalšia podpora podmieňuje zvládnutím skúšok prvých dvoch semestrov. Pokiaľ svoje štúdium predĺži o viac ako 2 roky, bude si ďalšie náklady hradiť sám. Menovaný bude zmluvne zaviazaný po skončení štúdia odpracovať ako zamestnanec pre SZ CASD minimálne 5 rokov. V prípade nesplnenia tejto podmienky bude zaviazaný finančné prostriedky vrátiť.
 • HOSPODÁRSKE ROZHODNUTIA
 1. Schválená správa nezávislého audítora týkajúca sa účtovnej závierky za rok 2021 ktorej záverom je nasledovné prehlásenie: “Účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie CASD k 31. decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (´zákon o účtovníctve´)”.
 1. Schválená celá účtovná závierku za rok 2021, ktorá je priložená k nezávislému auditu a je k nahliadnutiu na Slovenskom združení.
 1. Schválené zrušenie dvoch termínovaných vkladov SZ CASD v Tatrabanke. Ich zrušenie sa zrealizuje podľa termínov ich viazanosti a finančné prostriedky z nich sa prevedú na účet SZ CASD vo FIO Banke.
 1. Schválená rekonštrukcia kúrenia vrátane výmeny kotla v budove zboru SZ CASD na Ferienčíkovej ulici č. 5 v Bratislave.

Daniel Márföldi, tajomník SZ CASD

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

 • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
 • Sobotná škola
 • Priamy prenos bohoslužieb
 • Spievajme Hospodinovi