V nedeľu, 29. mája 2022, sa uskutočnilo rokovanie výboru Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa (ďalej SZ CASD) v Bratislave, v priestoroch cirkevnej budovy na Cablkovej ulici.

Tajomník Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa (ďalej ČSU CASD) Peter Čík otvoril knihu proroka Jeremiáša 1,4.5. Biblické chápanie slova “poznať” je byť v osobnom dôvernom vzťahu s niekým. Božie “posvätenie” súvisí s oddelením k niečomu. Božie “Ustanovenie” (formovanie) súvisí s Jeho stvárnením pri stvorení v Gen 2,7; teda s výrazom, ktorý charakterizuje činnosť hrnčiara formujúceho nádobu. Božie formovanie začína omnoho skôr, ako sa človek narodí. Pán Boh stále formuje náš život, povahu a charakter. ON je aj dnes schopný so svojou stvoriteľskou mocou zasiahnuť do našich životov.

Peter Čík informoval okrem uskutočnených a pripravovaných aktivitách oddelení a inštitúcií ČSU CASD aj o tom, že na jeseň tohto roku sa otvára ďalší ročník ATI. Podčiarkol, že v súčasnosti prebieha rekonštrukcia hlavnej budovy v areáli cirkvi na Sázave. Okrem toho potvrdil, že Výbor ČSU CASD schválil od 1.4.2022 do funkcie riaditeľky Štúdia Nádej Tamar Hajduškovú zo zboru Piešťany. Napokon konštatoval, že do skupiny kazateľov s čestným poverením pribudli zo SZ CASD Stanislav Byrtus, Jozef Kopilec a Daniel Komora.

Predseda Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa, František Kolesár informoval členov výboru SZ CASD o tom, že v oblasti celkovej pomoci pre utečencov sa vytvorila príležitosť podporiť pomoc, ktorá sa realizuje prostredníctvom kampane ADRA Slovensko „Rodina rodine“, ktorej cieľom je posielanie rodinných balíkov do vojnou postihnutých oblastí na Ukrajine. Každý balík pomoci obsahuje 15 kg trvanlivých potravín a hygienických potrieb a pokryje základné potreby jednej rodiny na 2-3 týždne.

Okrem toho, predseda SZ CASD informoval o pripravovaných letných aktivitách cirkvi a jej oddelení. V ďalšom zdôraznil, že Štúdio Nádej prechádza momentálne reštrukturalizáciou. Do konca roku 2022 je potrebné zlikvidovať skladové zásoby a rozbehnúť streamingovú službu.

V oblasti stavebných aktivít cirkvi Výbor SZ CASD schválil rozpočet rekonštrukcie cirkevnej budovy na Šarišskej ulici v Košiciach. V súvislosti s tým bol podaná aj žiadosť na stavebné povolenie. Hospodár Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa, Samuel Ondrušek, informoval o tom, že v kazateľskom byte na Hollého ulici v Nitre sa už realizovala výmena okien a dverí, no ukázala sa aj potreba výmeny kuchynskej linky, s ktorou sa momentálne finišuje. Napokon výbor potvrdil svoje rozhodnutie týkajúce sa zateplenia strechy a odvodnenia zborovej budovy v Žiline, a dodatočne schválil aj realizáciu zateplenia samotnej budovy za dopredu stanovených podmienok finančného krytia.

V závere predseda Výboru SZ CASD František Kolesár poďakoval  všetkým účastníkom za konštruktívnu a láskavú atmosféru pri rokovaní. Stretnutie bolo ukončené modlitbou kazateľa Jozefa Kučeru.

Daniel Márföldi, tajomník Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi