V oficiálnom cirkevnom časopise Adventist World bol pred niekoľkými týždňami zverejnený návrh výboru Unity in Mission Oversight Committee s názvom „Dokument o rešpektovaní a praktickom uplatnení rozhodnutí výboru a zasadnutí Generálnej konferencie“. Ide o podklad na diskusiu na najbližšie zasadnutie výboru Generálnej konferencie v Battle Creek 10. – 17.10.2018. Obsahuje návrh na postup pri riešení nesúladu medzi cirkevnými predpismi a praxou jednotlivých organizačných zložiek cirkvi. Aj keď o tom návrh výslovne nehovorí, dokument je reakciou na nesúlad predovšetkým v otázkach ordinácie ako sa k nej niektoré z únií celosvetovej cirkvi postavili po rozhodnutí delegátov v San Antoniu v roku 2015.

Obsahom dokumentu sa zaoberala najprv únijná rada na svojom zasadnutí 10.9.2018 a odporučila predsedovi únie hlasovať proti jeho prijatiu v aktuálnej podobe. Rada zároveň predložila výboru únie nasledujúce vyhlásenie ako vyjadrenie postoja k uvedenému dokumentu. Výbor únie 23.9.2018 v Brne vyhlásenie schválil a v najbližších dňoch bude zaslané administratívnemu výboru Generálnej konferencie.

Vyhlásenie výboru Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa k „Dokumentu o rešpektovaní a praktickom uplatnení rozhodnutí výboru a zasadnutí Generálnej konferencie“

Uvedomujeme si zodpovednosť vedenia celosvetovej cirkvi k budovaniu a udržaniu jednoty Božieho ľudu, ktorý je spojený evanjeliom Ježiša Krista a poslaním zvestovať Božiu lásku a posolstvo záchrany celému svetu. Je požehnaním a prednosťou, že Česko-Slovenská únia môže byť súčasťou globálneho spoločenstva cirkvi adventistov a že napriek rozdielnosti jazyka, kultúry, dejinného vývoja môže prežívať jednotu viery a poslania spolu s bratmi a sestrami z ostatných častí sveta.

Uvedomujeme si, že vzhľadom na dynamický rast cirkvi adventistov a jej rozmanitosť nie je jednoduché chrániť jednotu cirkvi a uznávame, že nám nemusia byť známe všetky potenciálne hrozby, ktorým čelí na jednotlivých územiach. Napriek tomu pripomíname, že jej jednota nie je ľudským dielom a nemožno ju dosiahnuť uplatňovaním striktných administratívnych opatrení. Jednota je uskutočňovaná a garantovaná Pánom cirkvi, Spasiteľom Ježišom Kristom. Je to nezaslúžený dar, ktorý prichádza, keď sa v našich spoločenstvách stretávame každú sobotu, aby sme spoločne uctievali nášho Stvoriteľa, keď dovolíme Bohu, aby napriek našej rozmanitosti budoval medzi nami lásku a viedol nás k vzájomnej úcte a odovzdanej službe. Keď jednoducho ako jednotlivci i spoločenstvo prebývame v Otcovi, v Synovi i v Duchu. „Tajomstvo jednoty spočíva v rovnosti veriacich v Kristovi“. (1SM 299)

Ako súčasť celosvetovej cirkvi chceme vyjadriť naše presvedčenie, že najlepšou cestou k budovaniu a zachovaniu jednoty je dialóg, vzájomné načúvanie a rešpektovanie slobody svedomia v otázkach, ktoré nemajú fundamentálne vieroučný charakter. Jednota v rozmanitosti by mala vždy charakterizovať tých, ktorí milujú Krista, bez toho, aby sa potláčali rozdiely vo forme, ktorou slúžime, misijne pracujeme, uctievame Boha a uplatňujeme dary na budovaní spoločného Božieho diela.

Vzhľadom na to nepokladáme za prospešné

  1. vytvárať ďalší kontrolný systém na úrovni celosvetovej cirkvi, ktorý by na základe vynútenej povinnosti nižších organizačných zložiek zhromažďoval informácie o nesúladnom konaní na danom území. Odsúhlasenie by viedlo k vytváraniu siete informátorov, oznamovateľov a malo negatívny vplyv na atmosféru dôvery a vzájomnej otvorenosti a úcty medzi Kristovými nasledovníkmi.
  2. pridávať k už existujúcim možnostiam disciplinárnych opatrení (WP B 95) ďalšie dodatky, ktoré posilňujú disciplinárnu autoritu výboru GK. Súčasný disciplinárny poriadok Pracovných predpisov umožňuje široký priestor na zaujatie potrebných krokov v prípade zistených nesúladných rozhodnutí na všetkých úrovniach cirkvi.
  3. disciplinárne postihovať predsedov únií za rozhodnutia výborov únií a dokonca ich zbavovať členstva vo výbore GK, do ktorého neboli zvolení rozhodnutím Generálnej konferencie, ale sú v nich ex officio na základe zastupiteľského modelu „cirkvi zdola“.

Uvedené dôvody nás vedú k tomu, aby sme dokument v aktuálnom znení odmietli, pretože je v rozpore s tým, ako rozumieme biblickému modelu správy a vedenia cirkvi.

Odsúhlasené členmi výboru Česko-Slovenskej únie dňa 23.9.2018 v Brne

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi