Milé sestry a bratia,

obraciame sa na vás s prosbou o pomoc v dôležitej personálnej záležitosti, ktorá sa týka celej našej cirkvi na Slovensku. Prosíme, venujte pozornosť pripojenému informačnému listu a zapojte sa spolu s nami do hľadania. Dopredu ďakujeme za vašu ochotu motivovať tých, ktorých náš Pán obdaroval schopnosťou pre doleuvedenú službu na Božom diele:

Informačný list Cirkvi adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie       

Pre potreby Slovenského združenia, ústredia cirkvi v Bratislave, Cablkova 3 vyhlasujeme výberové konanie na pracovné miesto účtovníčka / účtovník.

Prosíme záujemcov, aby si prečítali podmienky výberového konania a svoje prihlášky s požadovanými dokumentmi, poslali na adresu združenia do 15. 6. 2021.

Všetky otázky, týkajúce sa tejto záležitosti, nám neváhajte napísať na e-mailovú adresu: hospodar@casd.sk a predseda@casd.sk, prípadne na poštovú adresu: Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie, Cablkova 3, 821 04 Bratislava.

Výberové konanie na miesto zamestnanca: ÚŤOVNÍČKA / ÚČTOVNÍK

  1. Požadujeme splnenie nasledovných podmienok:

– úplné stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie v ekonomickom odbore,

– prax v podvojnom účtovníctve minimálne 2 roky,

– znalosti zákonov: Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ďalšie príslušné zákony súvisiace s týmto pracovným zaradením,

– užívateľské ovládanie PC a účtovných programov,

– znalosť výkazníctva, odvodovej, daňovej a mzdovej problematiky,

– členstvo v Cirkvi adventistov siedmeho dňa

  1. Náležitosti prihlášky:

– meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (tel. číslo, email),

– štruktúrovaný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a kurzov,

– kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

– kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov.

  1. Spôsob a vykonanie výberu uchádzača:

– uchádzač doručí svoju písomnú prihlášku, spolu s príslušnými dokumentmi, na poštovú adresu Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie, Cablkova 3, 821 04 Bratislava, alebo na e-mailovú adresu casd@casd.sk.

najneskôr do 15. 6. 2021,

Prosíme uchádzačov, aby sa pred odoslaním životopisu a príslušných dokumentov,  oboznámili s Informáciou o spracúvaní osobných údajov uchádzača výberového konania, ktorá je zverejnená na tomto linku:

– výberové konanie sa uskutoční formou pohovoru, dátum bude oznámený písomnou pozvánkou,

– termín nástupu do zamestnania: čím skôr.

  1. Platové podmienky:

– v zmysle finančného poriadku Cirkvi adventistov siedmeho dňa

 František Kolesár,  predseda CASD SZ a Samuel Ondrušek, hospodár CASD SZ

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi