Stanovisko k aktuálnej situácii v súvislosti s opatreniami vlád ČR a SR na zamedzenie šírenia koronavírusu SARS-CoV-2, vtorý vyvoláva ochorenie COVID-19

Najnovšie opatrenia vlád Českej a Slovenskej republiky na zamedzenie šírenia koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý vyvoláva ochorenie COVID-19 sa dotýkajú aj spoločných bohoslužieb a naplánovaných cirkevných akcií a zhromaždení. Aj keď sa spomínané opatrenia môžu v jednotlivých detailoch v oboch republikách líšiť, ide o zákaz hromadných podujatí z dôvodu všeobecného záujmu ochrany zdravia ľudí. Predstavitelia všetkých troch cirkevných združení a Česko-Slovenskej únie spoločne koordinujú postup, ako čo najefektívnejšie uplatniť rozhodnutia kompetentných štátnych orgánov týkajúce sa preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nákazy. V najbližšom čase budú zaslané inštruktážne obežníky štatutárnym zástupcom zborov s podrobnosťami, ktoré sa týkajú bohoslužobných zhromaždení. Zbory a skupiny sa budú môcť na základe lokálnych podmienok rozhodnúť, akú alternatívnu formu bohoslužby si zvolia. Podobne s organizátormi zvažujeme aj zrušenie niektorých cirkevných zhromaždení, podujatí a akcií naplánovaných na najbližšie týždne. O jednotlivých rozhodnutiach budeme všetkých zainteresovaných včas informovať.

Vyzývame členov Cirkvi adventistov siedmeho dňa, aby boli zodpovednými občanmi aj kresťanmi, ktorí bez zbytočnej paniky rešpektujú nariadenia kompetentných orgánov, prípadne miestnych samospráv. Buďme ako cirkev nášmu okoliu užitoční, a v prípade potreby s ním úzko spolupracujme a ponúknime mu praktickú pomoc. Nepodieľajme sa na šírení špekulácií o tom, ako hroziaca pandémia zapadá napríklad do prorockých predpovedí alebo „trestov“ či „napomenutí“. Podobné zjednodušujúce výklady sú krajne nevhodné. Namiesto toho sa modlime za uzdravenie všetkých, ktorých choroba už postihla a za zmiernenie bolesti tých, ktorým vzala blízkych. Modlime sa aj za predstaviteľov štátu a za tých, ktorí sú zodpovední za ochranu zdravia, aby ich opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19 boli múdre a účinné. Pripájame sa ku všetkým, ktorí sa osobným zodpovedným prístupom podieľajú na tom, aby epidémia mala čo najmenšie dôsledky na zdravie ľudí a mohla postupne odznieť. Nezabudnime, že zodpovedným dodržiavaním ochranných opatrení chránime život nielen sebe, ale aj našim blízkym a ľuďom v našom okolí.

Uvedomujeme si, že nás v najbližších týždňoch nečaká ľahké obdobie. Bude si od nás vyžadovať nezištné konanie, ohrozí naše zaužívané zvyklosti, pohodlie a istoty, možno spôsobí škrty v domácich rozpočtoch a plánoch. Nepridávajme sa k tým, ktorí sa sťažujú, kritizujú a vyvolávajú vo svojom okolí negatívne nálady. Naopak, buďme podľa Ježišovho vzoru ľuďmi pozitívneho odhodlania, povzbudenia a nádeje, ktorí sa v kritických časoch dokážu postaviť za prospech spoločnosti ako celku aj na úkor vlastného nepohodlia.

Mikuláš Pavlík, predseda výboru Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi