V nedeľu 5. decembra 2021, vzhľadom na aktuálnu situáciu, rokoval výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa (SZ CASD) online, prostredníctvom videokonferencie.

Tajomník Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa (ČSU CASD) Peter Čík počas krátkeho zamyslenia otvoril 6. kapitolu evanjelia Jánovho od 1. po 15. verš, teda príbeh nasýtenia 5 000. Veľký zástup ľudí hľadá Ježiša. Po celodennej službe čelia učeníci veľkej výzve, kto a ako zástup nasýti. Nedostatok potravy napokon Ježiš rieši v spolupráci s Otcom a s učeníkmi. Tak, ako v tej situácii, aj my dnes žijeme v dobe výziev. Veľakrát sa sťažujeme na nedostatok prostriedkov, ochoty, spolupracovníkov, odovzdania atď. Potrebujeme požehnanie, ktoré sa udeľuje iba naším prispením. Závisí od nás, či prijmeme „chlieb“ z rúk Ježiša Krista ako učeníci vtedy a tam. Záleží iba na nás, či ho podáme ďalej tým, ktorí okolo nás hladujú.

V ďalšom tajomník Česko-Slovenskej únie CASD informoval o tom, že výborom Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa bola stanovená nová kategória kazateľa, tzv. rozšírené kazateľské povolenie. V tejto kategórii zaradený kazateľ bude mať právomoci ordinovaného kazateľa, okrem zakladania a rozpúšťania zborov a bude obmedzený vo svojej pôsobnosti iba na územie svojho združenia. Na rokovaní delegátov Generálnej konferencii v St. Luis v Missouri v USA od 6. do 11. júna 2022 budú Slovenské združenie zastupovať delegáti Daniel Márföldi, Jozef Kučera a Dušan Kováčik. Za riaditeľa Štúdia Nádej bol zvolený Patrik Rolin zo zboru Bánovce nad Bebravou. V roku 2022 sa otvára nový ročník na Adventistickom teologickom inštitúte (ATI) Česko-Slovenskej únie cirkvi.

Predseda SZ CASD František Kolesár  informoval VSZ CASD o situácii vo zboroch SZ CASD. Za posledné 4 mesiace sa rozbehla na Slovensku tzv. stolčeková evanjelizácia s literatúrou. Vďaka podpore občianskeho združenia Maranatha a vydavateľstva Advent-Orion boli určené knihy, ktoré sa k tomu používajú, ako aj pravidlá tejto služby. Cirkev počas obdobia uzatvorenia bohoslužieb pokračuje v činnosti online s tým, že kazatelia zborov v spolupráci s ich výbormi robia všetko pre zapojenie svojich členov do miestnych zborových online video stretávaní. Množina mladých ľudí sa v cirkvi zmenšuje, čo je pravdepodobne dané aj súčasnou situáciou.

V ďalšom predseda SZ CASD vyzdvihol prácu v inštitúciách ako Vydavateľstvo Advent-Orion, ktoré funguje v obmedzenom režime, no s dotáciou štátu pre zamestnancov aj kolportérov. Obratu s knihami pomohla aj spomínaná stolčeková evanjelizácia. Humanitárna organizácia ADRA sa venuje projektu s farmármi v Ugande, koordinuje spoluprácu s DSS a spolupracuje aj v oblasti distribúcie materiálov a tovarov z kontajnerov firmy Amazon. V Štúdiu Nádej okrem spomínanej výmeny riaditeľa prebieha aj transformácia z predaja nosičov na streamovací portál Nádej.sk.

Čo sa týka organizačných záležitostí, výbor SZ CASD aktualizoval tzv. Smernicu ohľadom rečníkov za kazateľnicou pre SZ CASD. Zmena sa týka zrušenia papierových preukazov, ktorý sa nahrádza zoznamom laických kazateľov v Cirkevnom informačnom systéme Česko-Slovenskej únie CASD neustále aktualizovanom tajomníkmi zborov SZ CASD. Papierová forma sa bude vydávať iba na výslovné želanie laického kazateľa. Následne na to bolo schválené obnovenie skupiny Veľký Krtíš pri materskom zbore Lučenec a zároveň aj zrušenie už neexistujúcich skupín Badín, Nitra 2 a Markuška. Členovia výboru sa zoznámili aj s plánom akcií, zbierok a tematických sobôt na rok 2022, ktorý akceptovali.

V ďalšom výbor SZ CASD konštatoval, že pokladá súčasný model, teda súčasnú úniu združení, za najviac vyhovujúci kritériám pre efektívnu správu cirkvi na území Česka a Slovenska a nepokladá za potrebné zvolanie mimoriadnej konferencie únie k predmetnej záležitosti. Rovnako ako výbory únie a oboch sesterských združení, aj výbor SZ CASD odporúča, aby sa v roku 2024 konala jedna slávnostná konferencia pre jej všetky štyri organizačné zložky.

Ohľadom personálnych otázok predseda Slovenského združenia CASD informoval o tom, že od 1. septembra 2021 odišiel do dôchodku kazateľ Stanislav Byrtus. Od januára 2022 odchádzajú do dôchodku kazatelia Jozef Kopilec a Daniel Komora. Predseda SZ CASD menom vedenia a výboru SZ CASD poďakoval za službu kazateľa Daniela Komoru ako okrskového kazateľa, člena výboru SZ CASD a vedúceho nástupnej praxe mnohých kazateľov. Vedúci kazateľského oddelenia ČSU CASD Peter Čík poďakoval menom výboru kazateľského oddelenia za službu kazateľa Daniela Komoru vrátane jeho dlhoročnej služby vedúceho v organizácii Pathfinder.

Ohľadom ekonomických záležitostí výbor SZ CASD schválil rozpočet na rok 2022, účtovnú závierku za rok 2020 a úpravu miezd svojich zamestnancov podľa Finančného poriadku cirkvi a návrhu Finančnej komisie pri SZ CASD.  Okrem toho bola schválená aj finančná podpora k zmierneniu následkov požiaru rodinného domu spoluveriacich v Kolároviciach.

V oblasti stavebných aktivít cirkvi hospodár Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa Samuel Ondrušek informoval o tom, že celkový projekt novej modlitebne na Šarišskej ul. V Košiciach je urobený, no finalizujú sa ešte profesie. Bola podaná žiadosť o územné konanie, no žiadosť o stavebné povolenie sa bude podávať až vtedy, keď výbor SZ CASD projekt a rozpočet schváli. Okrem toho bola schválená rekonštrukcia krídla budovy detskej škôlky pri zborovom dome v Trnave,  zámer realizácie opravy fasády, zateplenia budovy a elektrickej prípojky zborového domu v Žiline, ako aj riešenie akútnej situácie bývania kazateľského páru v cirkevnom byte na Hollého ulici v Nitre, kvôli vlhnutiu a z toho vyplývajúcej zdravotnej závadnosti.

V závere predseda VSZ František Kolesár poďakoval všetkým za konštruktívnu a láskavú atmosféru pri rokovaní. Stretnutie bolo ukončené modlitbou.

Daniel Márföldi, tajomník Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi