<< >>

V zbore Cirkvi adventistov siedmeho dňa (CASD) v Považskej Bystrici bol na slávnostnej bohoslužbe 3. júla 2021 ordinovaný k plnej kazateľskej službe Pavel Moudrý, kazateľ zborov v Považskej Bystrici a v Púchove, ktorý svoju službu vykonáva po boku svojho ordinovaného kolegu, Daniela Komoru.

Ordinácia k plnej kazateľskej službe je významnou udalosťou v živote kazateľa, jeho rodiny, zborov, Slovenského združenia i Česko-Slovenskej únie CASD. Ordináciou dáva cirkev jasne najavo, že rozpoznala u daného človeka obdarovanie ku kazateľskej službe v celej jej šírke. Ordinácia kazateľa neznamená, že dotyčný kazateľ, ktorého sa týka, je dokonalý. Ordinácia zdôrazňuje, že kazateľstvo chápe ako svoje poslanie, povolanie od Boha a cirkvi, ako svoju službu Bohu a ľuďom.

Pavel Moudrý sa narodil 25.2. 1983 v Trenčíne. V súčasnosti býva a slúži v Považskej Bystrici. Základnú školu absolvoval v Trenčíne, kde zároveň vyštudoval Strednú priemyselnú školu stavebnú Emila Belluša, odbor „Pozemné staviteľstvo a architektúra“. Počas tohto obdobia začal viacej objavovať Bibliu a prežívať pri jej štúdiu Božie vedenie, čo vyvrcholilo svätým krstom v roku 1998. Po ukončení priemyslovky pokračoval dva roky v štúdiu na STU Stavebnej fakulty, odbor „Architektúra a pozemné stavby“.

Dva roky pracoval v architektonickej kancelárii v Brne, po ktorých sa opäť vrátil do Trenčína, kde sa začal aktívne podieľať na zborovom živote, najmä spevom v muzikáloch, no slúžil aj ako vedúci oddelenia sobotnej školy a laický kazateľ. Krátku dobu pracoval vo finančníctve.

Vážne ochorenie jeho otca ho prinútilo prehodnotiť priority a poslúchol Božie povolanie do služby. V roku 2011 nastúpil na diaľkové štúdium Teologického semináru CASD v Sázave, kde získal dva bakalárske tituly z teológie (THS Friedensau a TS Sázava). Popri štúdiu pracoval na polovičný úväzok ako biblický pracovník vo zbore CASD v Trenčíne. Od roku 2015 nastúpil na plný úväzok ako biblický pracovník do zborov v Banskej Bystrici a Brezne. Po dvoch rokoch už slúžil ako kazateľ pod vedením ordinovaného kazateľa Daniela Komoru pre zbory v Považskej Bystrici a Púchove. V roku 2019 ukončil dvojročné magisterské štúdium na Katedre evanjelikálnej teológie, Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Momentálne absolvuje rigorózne štúdium na tejto fakulte v odbore Evanjelikálna teológia.

Má obzvlášť blízky vzťah k Starému zákonu a k exegéze Biblického textu. Zaoberá sa teologickou a filozofickou etikou. Rád spieva a je vášnivým čitateľom. Baví ho zdieľať sa o Biblický text s druhými ľuďmi.

Predseda Česko-Slovenskej únie CASD Mikuláš Pavlík vo svojej kázni otvoril evanjelium podľa Jána 17,6-12. Na základe biblického textu poukázal na to, že Ježiš neriadil svojich učeníkov na diaľku. Presťahoval sa k ľuďom, žil medzi nimi. Keby sme mali zhrnúť Ježišov odkaz do jednej vety, mohla by znieť: Chrániť a nestratiť!“ Aj keď sa tomu niekedy bránime, práve o tomto je naša zodpovednosť. Ján 18,18: „Ako si ma ty poslal do sveta, tak som ich aj ja poslal do sveta.” Ochranná aktivita pastiera nie je teda len o pasivite, ale aj o tom, ako chránime a zároveň motivujeme ísť do sveta.

Ordinovaný kazateľ Pavel Moudrý vo svojom príhovore poďakoval predovšetkým Pánu Bohu, svojej najbližšej rodine ako aj spolupracovníkom v CASD za všetko, čím prispeli k tomu, že mohol a môže neustále rásť a byť čo najpoužiteľnejší v Božích rukách ako jeho služobník.

Predseda Slovenského združenia CASD František Kolesár vo svojom záverečnom príhovore poďakoval miestnemu zboru za poskytnutie priestorov, zabezpečenie technickej podpory a bohatého sprievodného programu. Svojim spolupracovníkom na Česko-Slovenskej únii a Slovenskom združení poďakoval za prípravu a realizáciu celého slávnostného programu ordinácie.

Záznam celého programu je ku zhliadnutiu na YouTube tu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi