V zbore Cirkvi adventistov siedmeho dňa (CASD) v Topoľčanoch bol na slávnostnej bohoslužbe 4. septembra 2021 ordinovaný k plnej kazateľskej službe Martin Homišin, kazateľ zborov v Bánovciach nad Bebravou, v Topoľčanoch a v Prievidzi, ktorý svoju službu doteraz vykonával po boku svojho ordinovaného kolegu, Daniela Komoru.

Ordinácia k plnej kazateľskej službe je významnou udalosťou v živote kazateľa, jeho rodiny, zborov, Slovenského združenia i Česko-Slovenskej únie CASD. Ordináciou dáva cirkev jasne najavo, že rozpoznala u daného človeka obdarovanie ku kazateľskej službe v celej jej šírke. Ordinácia kazateľa neznamená, že dotyčný kazateľ, ktorého sa týka, je dokonalý. Ordinácia zdôrazňuje, že kazateľstvo chápe ako svoje poslanie, povolanie od Boha a cirkvi, ako svoju službu Bohu a ľuďom.

Martin Homišin sa narodil 23.12. 1982 v Košiciach. V súčasnosti býva v Prievidzi a slúži v spomínaných troch zboroch. Vyrastal v nekresťanskej, ale za to v milujúcej a usporiadanej rodine. Základnú školu absolvoval v Košiciach, kde následne na to získal stredoškolské vzdelanie na Gymnáziu Opatovská. Nasledovalo štúdium na Prešovskej univerzite na katedre anglického jazyka a estetiky, kde získal titul Mgr. po absolvovaní študijného oboru učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a estetiky.

V Boha uveril počas štúdia na spomínanej vysokej škole v Prešove v roku 2002, teda vo veku 20 rokov. Nasledovalo 3-ročné osobné štúdium Biblie a hľadanie kresťanského spoločenstva. Začal pravidelne navštevovať prešovský zbor Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Nakoniec bol pokrstený v Prešove, v roku 2007. V rokoch 2007-2009 pracoval ako učiteľ anglického jazyka na strednej zdravotníckej škole v Prešove.

Reagujúc na Božie volanie, nastúpil v roku 2009 na Teologický seminár Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Sázave, kde svoje úspešne štúdium ukončil v roku 2013 s titulom B.A. Svoj druhý titul Mgr. získal po štúdiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, pri štúdiu na Katedre evanjelikálnej teológie a katechetiky.

Svoju nástupnú kazateľskú prax absolvoval v bratislavských zboroch od 2013 do 2015. Ako neordinovaný kazateľ slúžil pod vedením ordinovaného kazateľa Samuela Ondruška vo zboroch Trnava, Sereď a Piešťany od roku 2015 do roku 2019. Ako už bolo spomínané, vo svojom kazateľskom povolaní (v rovnakom zadelení) slúžil vo zboroch Bánovce nad Bebravou, Prievidza a Topoľčany od roku 2019 pod vedením ordinovaného kazateľa Daniela Komoru až doteraz.

Ordinovaný kazateľ Martin Homišin sa zaujíma o osobnú spiritualitu, dogmatiku a pastoračnú činnosť. Veľmi rád systematicky študuje Bibliu a aj svojich členov vedie k dennodennému osobnému čítaniu Biblie a pravidelným osobným pobožnostiam

Tajomník a vedúci kazateľského oddelenia Česko-Slovenskej únie CASD Peter Čík vo svojej kázni otvoril 2. Mojžišovu 4,1-5 a 7,8-12. Na základe biblického textu poukázal na to, že aj obyčajné veci, ako Mojžišom ovládaná pastierska palica, sa môžu občas stať neovládateľnými tak, ako nebezpečný had vtedy a tam. Aj dnes tu a teraz je to iba Boh, ktorý dokáže zvládnuť aj nebezpečné situácie a zneškodniť ich tak, ako vtedy a tam zneškodnil hada. Príklad Mojžiša a Árona, ako Božích služobníkov, sú motiváciou pre kazateľov evanjelia aj dnes. Tak, ako vtedy pri putovaní izraelského ľudu z Egypta do Kanánu boli spomínaní súrodenci Božou predĺženou rukou pre ľud izraelský, môže každý z kazateľov byť sprostredkovateľom týchto Božích zázrakov pre jemu zverených veriacich aj dnes. Každý z kazateľov je vtiahnutý do veľkého sporu medzi Bohom a satanom. Jedine priblížením sa a podriadením sa Bohu je možné dosiahnuť to, aby diabol od nich a im zverených spoluveriacich utiekol tak, ako hovorí biblický text v Jakubovom liste 5,7.

Ordinovaný kazateľ Martin Homišin vo svojom príhovore poďakoval predovšetkým Pánu Bohu a svojim rodičom. V ďalšom vyjadril veľké poďakovanie evanjelistovi Dušanovi Kováčikovi s manželkou, za ich priateľstvo (trvajúce až dodnes) a za ich lásku pri sprevádzaní na ceste k Pánu Bohu. Poďakoval aj svojim spolupracovníkom v CASD za všetko, čím prispeli k tomu, že mohol a môže neustále rásť a byť čo najpoužiteľnejší v Božích rukách ako jeho služobník. Na základe biblického textu Jer 4,4.5 vyznal svoju túžbu po Božom zmocnení a JEHO réžii v službe Bohu a ľuďom rovnako, ako to prežil prorok Jeremiáš.

Predseda Slovenského združenia CASD František Kolesár vo svojom záverečnom príhovore poďakoval miestnemu zboru za poskytnutie priestorov, zabezpečenie technickej podpory a bohatého sprievodného programu. Svojim spolupracovníkom na Česko-Slovenskej únii a Slovenskom združení poďakoval za prípravu a realizáciu celého slávnostného programu ordinácie.

Záznam celého programu je ku zhliadnutiu na YouTube tu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi