Neskorá jeseň je každoročne časom, kedy sa spoločne schádzame k modlitbám a duchovnému rozjímaniu. Modlitebný týždeň je príležitosťou,  ak sa nám to po zvyšok roka nedarí, aspoň na jeden týždeň prežívať duchovné spoločenstvo s blízkymi ľuďmi z nášho okolia. Možno aj takýmto spôsobom nájdeme to správne odhodlanie hľadať takéto požehnanie pri spoločnom štúdiu a modlitbách aj počas ďalších dní, napriek sťaženým podmienkam zapríčineným koronavírusom.

Tohtoročný modlitebný týždeň bude prebiehať od 6. do 13. novembra. V prednáškach (vychádzajú ako špeciálne číslo časopisu Advent 8/2021) sa nezabúda ani na naše deti. V druhej polovici materiálu nájdete príbehy, ktoré pripravilo oddelenie detí našej cirkvi.

Prednášky pre tento rok sa nesú pod názvom: Posolstvo troch anjelov a poslanie cirkvi. Predseda Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa, Ted N.C. Wilson, zdôrazňuje:

Udalosti, ktoré sa v poslednom čase udiali vo svete, mnohí označujú ako „bezprecedentné“. Nikdy predtým sa za taký relatívne krátky čas neodohralo toľko významných zmien, ktoré ovplyvnili takmer všetky oblasti nášho života. Ľudia očakávajú, že sa stane niečo rozhodujúce. Predpovede odborníkov o budúcnosti sú nejasné a neisté. Nastal čas, aby adventisti siedmeho dňa pod vedením Ducha Svätého s odvahou zvestovali posolstvo troch anjelov zo Zjavenia 14,6–12. Neexistuje dôležitejšia úloha než odovzdať hynúcemu svetu „posledné varovanie“.

Počas tohto modlitebného týždňa sa sústredíme na toto dôležité posolstvo, stredobodom ktorého je Ježiš Kristus a jeho spravodlivosť. Ježiš túži, aby bol náš život v dokonalom súlade s jeho životom.

Cirkev adventistov siedmeho dňa je prorocké hnutie, ktoré Boh povolal v konkrétnej dobe dejín tohto sveta. Práve v tomto čase má svetu zvestovať dôležité posolstvo.

Teraz je čas, aby sme sa venovali skúmaniu tohto posolstva, s otvoreným srdcom sa modlili za Božie vedenie a odovzdali sa Bohu so slovami: „Pôjdeme a budeme zvestovať posolstvo troch anjelov.“

Nech vám Boh počas tohto celosvetového modlitebného týždňa bohato požehná.

O autoroch:

Autormi prednášok tohtoročného modlitebného týždňa sú otec a dcéra. Čitateľom časopisu Adventist World a najmä rubriky Odpovedáme na otázky z Biblie je určite známe meno Ángel Manuel Rodríguez. Pred svojím odchodom do dôchodku (v roku 2011) pôsobil devätnásť rokov ako riaditeľ Biblického bádateľského inštitútu pri Generálnej konferencii. Narodil sa v Portoriku. Titul Th.D. získal na Andrews University. V Cirkvi adventistov pôsobil ako kazateľ, pedagóg a administrátor.

Jeho dcéra Díxil Lisbeth Rodríguez začala nedávno pracovať ako redaktorka časopisu Adventist World. Doktorát z odboru rétoriky získala na Texas Woman‘s University. Predtým pôsobila ako profesorka na univerzite a kaplánka v nemocnici. Keď sa jej ľudia pýtajú, čo rada robí, hovorí: „Učím síce rada, ale moje srdce horí pre humanitárnu prácu a kaplánsku službu.“ Otec a dcéra sa spolu radi zhovárajú o hlbokých teologických otázkach.

Prednášky modlitebného týždňa v tlačenej, papierovej forme majú pre vás traktátnici vašich zborov. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie vám ich doručia v spolupráci s vašimi kazateľmi.

V elektronickej verzii je možné si prednášky v PDF stiahnuť tu:

Obežník k Moditebnému týždňu 2021:

Údaje pre zbierku modlitebného týždňa 2021:

Názov účtu: Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie

Adresa: Cablkova 3, 821 04 Bratislava

Číslo účtu: Fio banka, 2500341599/8330

IBAN: SK94 8330 0000 0025 0034 1599

SWIFT: FIOZSKBAXXX

Variabilný symbol: 100

Všetci, ktorí pracujú vo svojich mobilných telefónoch s aplikáciami svojich bánk, stačí po jej otvorení pri zadávaní platby nasnímať tento QR-kód a upraviť sumu, ktorá je prednastavená na 10 EUR podľa slobodného rozhodnutia darcu:

 

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi