“Ale ja sa nadejem na Tvoju milosť, moje srdce bude plesať v Tvojom spasení. Spievať budem Hospodinovi, lebo On dokoná za mňa.” (Žalm 13,6)

Milé sestry a bratia, drahí priatelia, s veľkou bolesťou, no s očakávaním skorého stretnutia vám oznamujeme, že kazateľ evanjelia, brat Michal Hreňo, bol povolaný Pánom života i smrti na dočasný odpočinok 3.10.2022 v požehnanom veku 93 rokov. Ďakujeme Pánu Bohu za jeho aktívny život a neúnavnú službu. 

Nezabúdajme na svojich modlitbách prinášať Pánu Bohu celú zarmútenú rodinu. 

Životopis kazateľa Michala Hreňa:

Michal Hreňo sa narodil 4.11.1929 rodičom Márii a Michalovi Hreňovcom ako tretie dieťa. Po absolvovaní základnej školy nastúpil do meštianky v Sobranciach. Počas tohto štúdia a na podnet príbuzných z Ameriky jeho rodičia začali poznávať Božie slovo. Po určitom čase sa rozhodli odovzdať svoj život Bohu v svätom krste. Najskôr otec s Michalovou sestrou a potom v roku 1947 aj Michal. Po krste sa rozhodol študovať na Škole biblických náuk v Prahe-Krči. Po roku tohto štúdia bola pozastavená činnosť cirkvi a tiež školy, preto sa vrátil domov a pracoval so švagrom v stolárskej dielni.

Po absolvovaní základnej vojenskej služby a po založení Jednotného roľníckeho družstva bol zvolený za účtovníka. Popri práci absolvoval diaľkové štúdium na strednej ekonomickej škole v Humennom. V roku 1961 uzavrel manželstvo s Emíliou Beharkovou a narodili sa im dve dcéry. Ako ekonóm na družstve pracoval až do roku 1980, keď ho Pán Boh povolal do kazateľskej služby. Pozvanie s radosťou prijal a boli mu pridelené zbory Gerlachov, Kežmarok, Spišská Nová Ves a Lučivná. V roku 1986 bol zvolený za hospodára CASD SZ, kde pracoval až do dôchodku. Stále však túžil slúžiť Bohu aj ľudom. Pán Boh mu doprial navštevovať zbory a zvestovať Božie slovo až do roku 2020, keď sa kvôli pandémii koronavírusu prestali konať bohoslužby.

Brat Michal by sa 4.11.2022 dožil 93 rokov. S manželkou Milkou prežili spolu 61 rokov.  

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi