Pozeral som sa, až boli napokon postavené tróny a Odveký si zasadol. Jeho odev bol biely ako sneh a vlasy jeho hlavy boli ako čistá vlna. Jeho trónom boli ohnivé plamene a jeho kolesami bol plápolajúci oheň. Ohnivá rieka vyvierala a vytekala spred neho. Tisíce tisícov mu posluhovali a desaťtisíce desaťtisícov stáli pred ním. Súd zasadol a knihy sa otvorili. Daniel 7,9.10

Staroveký židovský rok sa končil Dňom zmierenia (Jom Kippur). V tento deň súdu sa konali obrady v pozemskej svätyni. Niečo podobné sa deje v nebi. Siedma kapitola knihy Daniel farbisto zobrazuje scénu nebeského súdu, ktorý predstavuje záverečný akt Kristovej veľkňazskej služby. V behu dejín prebehne tento súd v poslednej fáze vlády malého rohu (verš 8) a tesne pred tým, ako Boh odovzdá kráľovstvo svätým. (verše 14,26,27) Inými slovami, podľa knihy Daniel táto udalosť nastane tesne pred Kristovým návratom. Keď sa súd skončí, Kristus odloží svoj kňazský odev a oblečie si rúcho víťazného kráľa.
Pozrime sa, ako Daniel opisuje súdnu scénu. Najlepšie by sme ju vystihli slovom „veľkolepá“. Nebeská trónna sieň, ktorú v pozemskom modeli predstavovala svätyňa svätých, sa vymyká našej predstavivosti. Nezmerný priestor, ktorý pojme milióny anjelských bytostí, presahuje naše chápanie. To isté môžeme povedať o udalostiach a sláve tohto miesta. Pamätajme na to, že prorok opisuje obraz, ktorý prevyšuje možnosti našej predstavivosti a nášho chápania. Môžeme síce vnímať celkovú atmosféru toho, čo sa tam deje, detaily sú však nad naše možnosti. Daniel sa nám snaží priblížiť celkové dianie, ale určite nejde o presný popis toho, čo sa tam odohráva.
Napriek tomu sa dozvedáme niekoľko skutočností. Prvou je sláva. Videnie opisuje Ježiša a Otca sediaceho na tróne výrazmi svetlo a oheň. Ďalším obrazom je aktivita tisícok miliónov anjelov, ktorí slúžia Bohu a plnia jeho príkazy.
„Zasadol súd.“ Súdny proces upútal pozornosť všetkých. Súd je verejná udalosť založená na dôkazoch (knihách). Boh chce, aby celý vesmír vedel, že zvolil najlepšie riešenie problému hriechu – poslal na zem svojho Syna.
„Boli postavené tróny“ a „boli otvorené knihy“. Tieto slová znamenajú nielen začiatok súdneho procesu, ale tiež začiatok konca pozemských dejín.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi