V dňoch 26.-28.2.2018 sa konal už 7. medzinárodný kongres o vegetariánskej výžive, organizovaný každých 5 rokov Fakultou Verejného zdravotníctva univerzity Loma Linda. Témy kongresu vychádzali z aktuálne prebiehajúcich zmien v stravovaní jednotlivcov, komunít a celosvetovej populácie. Odborné prednášky a príspevky sa sústredili na tri hlavné oblasti: osobné zdravie, populačné zdravie a zdravie a udržateľnosť planéty, tzv. planetárne zdravie. Vybraní odborníci a vedci prezentovali výsledky dlhoročných ako i aktuálne prebiehajúcich výskumov, ich významu a praktických výstupov.

V oblasti osobného zdravia odzneli prednášky o pozoruhodne rýchlom vplyve upravených stravovacích návykov na priebeh a ústup civilizačných ochorení a cukrovky 2. typu, najmä v podaní Dr. Katza z univerzity v Yale, Dr. Neala Barnarda z univerzity George Wshington Univerzity, Dr. Salvada, z univerzity Rovira I Vgilli Univesity v Španielsku, a  Dr. Hu z Harvadskej univerzity a ďalších odborníkov. Dr. Mark Messina odprezentoval veľmi kvalitnú prednášku o vplyvu sóje na rekonvalescenciu pacientov diagnostikovaných s rakovinou prsníka.

Zaujímavým obohatením kongresu bolo predstavenie druhej veľkej štúdie na adventistoch (Adventist Health Study -2) v podaní Dr. Gary Frasera, veľkej štúdie v Anglicku (Epic Oxford Study) v podaní Dr. Timothy J. Keya, a napokon štúdie z Taivanu, ktorú prezentovala Dr. Tina Hsueh-Ting Chiu. Aj napriek priznaným kultúrnym špecifikám a osobitným determinantom, prezentujúci jasne poukázali na spoločné mechanizmy účinku konkrétnych úprav v strave jednotlivých populácií (tzv. intervenčné štúdie).

V oblasti planetárneho zdravia odzneli veľmi zaujímavé porovnania medzi súčasným stavom potravinárskeho priemyslu a mnohými odborníkmi a aktivistami propagovaným systémom poľnohospodárstva, ktoré je ohľaduplnejšie k životnému prostrediu. Odborníci ako Dr. Sabaté, Dr. Ruben Sanchez, Dr. Nick Wilson a Dr. Helen Harwatt poukázali na úsporu pri využívaní prirodzených zdrojov planéty, ktorá sa dá dosiahnuť zmeneným postojom svetovej populácie k zdraviu a využívaním moderných technológií.

Kongres priniesol veľa kvalitných epidemiologických a intervenčných štúdií a poukázal na možné súvislosti, ktoré si vyžadujú ďalšie bádanie a kritické posúdenie. Opäť rozšíril bázu vedeckých poznatkov v oblasti životného štýlu jednotlivcov, skupín a nakladania s prírodnými zdrojmi našej planéty.

Siedmeho medzinárodného kongresu o vegetariánskej výžive sa zúčastnili Bohumil Kern, vedúci Oddelenia zdravia pri Česko-Slovenskej únii CASD a MUDr. Janka Nosková, predsedníčka OZ Život a zdravie na Slovensku.

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi