Diakonia

Keď Nová zmluva opisuje službu diakona, používa grécke slovo „diakonos“, z ktorého je odvodené aj slovo „diakon“ používané v slovenčine. Tento grécky termín sa prekladá aj slovami „služobník“, „pomocník“, „pisár“, „sluha“.

V kresťanskom prostredí potom toto označenie získalo špecifický význam. Tí, ktorí v apoštolskej cirkvi slúžili ako diakoni, boli vybraní a ordinovaní ku praktickej službe (pozri Sk 6,1–8). Požiadavky na nich boli len o niečo menej náročné než na starších (1 Tim 3,8–13). Ustanovenie diakonov, ktorí mali dohliadať na praktické, prevažne sociálne úseky diela, bolo veľmi dôležitým rozhodnutím pre cirkev. Títo pomocníci starostlivo dbali o osobné potreby jednotlivých členov. Ustanovenie diakonov, v zborových voľbách v dnešnej dobe, prináša podobné požehnanie v správe cirkvi, pretože kazatelia, starší a ostatní činovníci sú oslobodení od povinností, ktoré môžu dobre vykonávať diakoni.

(kb)

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi