Cirkev ostatku

Univerzálnu cirkev tvoria všetci, čo skutočne veria v Krista, ale v posledných dňoch, v čase všeobecného odpadnutia, cirkev ostatkov je povolaná zachovávať Božie prikázania a vieru v Ježiša (Zjav 14,12). Tieto ostatky oznamujú príchod hodiny súdu, zvestujú spasenie prostredníctvom Ježiša Krista a hlásajú blízkosť jeho druhého adventu. Toto zvestovanie symbolizujú traja anjeli zo 14. kapitoly Zjavenia. Súčasne s tým prebieha v nebi súd a jeho výsledkom na zemi je pokánie a náprava.

Každý veriaci je povolaný k osobnej účasti na tomto svetošírom svedectve. Boh má svoje deti vo všetkých cirkvách, ale prostredníctvom ostatkov zvestuje posolstvo, ktoré má obnoviť jeho pravú bohoslužbu tým, že vyzýva Boží ľud, aby opustil odpadlícku formu bohoslužby a pripravuje ho na Kristov návrat. Boží ostatok si uvedomuje svoju nepripravenosť a slabosť v snahe splniť toto slávne poslanie a uznáva, že mnohí z Božích detí sa ešte pripoja k nemu. Uvedomuje si, že túto zodpovednú úlohu môže splniť len s Božou milosťou.

Vo svetle Kristovho skorého príchodu a potreby pripraviť sa na stretnutie s ním znie Božia naliehavá, láskyplná výzva: „Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán, lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti“ (Zj 18,4.5).

(kb)

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi