Tento rok uplynulo 20 rokov od registrácie

na Ministerstve vnútra SR. Toto jubileum si v dňoch od 1. do 3. novembra pripomenuli lektori a pozvaní hostia na výročnom seminári v príjemnom prostredí penziónu Gejdák pri Ružomberku. Stretnutie malo nielen pracovnú časť, ale aj slávnostný charakter. Okrem členov vedenia OZ Život a zdravie (ŽaZ) a troch desiatok lektorov pozvanie prijali tiež predseda Slovenského združenia Cirkvi adventistov s. d. Mgr. Karol Badinský a niekoľko svojim vekom úctyhodných lektorov – pamätníkov, ako napr. Eliška Bieliková, Tonka Činčuriaková, Juditka Jurdová. Najstarší účastník slávnostného semináru – Teofil Nechuta (kazateľ na dôchodku) – vo svojich 88 rokoch ešte stále prednáša pre verejnosť a v zboroch cirkvi slúži kázaním z Božieho slova. Potvrdzuje tak pravdivosť výroku, že „ten kto miluje – nemá čas starnúť.“

V piatok večer si prítomní vymenili svoje skúsenosti z práce pre verejnosť, v ktorých vyjadrili poďakovanie za Božie vedenie a požehnanie. Kázanie z Božieho slova viedol v sobotu Karol Badinský. Zamýšľal sa v ňom nad príbehom z Biblie o márnotratnom synovi. Okrem iného zazneli aj tieto myšlienky: Bez správneho pochopenia zmyslu pravidiel ich dodržiavanie nevedie k slobode a radosti. Pravidlá v živote sú veľmi dôležité, avšak nie sú sami pre seba, ale preto, aby chránili vzťahy – medzi Bohom a ľuďmi, ako i ľuďmi navzájom. Práve tieto vzťahy sú tie najdôležitejšie hodnoty, prinášajúce radosť ako dôsledok toho, keď človek z lásky k milujúcemu Bohu ochotne slúži aj svojim blížnym bez rozdielu. Príbeh o návrate márnotratného syna je svojou hĺbkou stále aktuálnym odkazom pre každého človeka.

Po krátkej príjemnej prechádzke v krásnej prírode v okolí Vlkolínca nasledoval slávnostný večer, pri ktorom predsedníčka OZ ŽaZ MUDr. Janka Nosková a vedúci oddelenia zdravia Česko-Slovenskej únie CASD Bohumil Kern vyjadrili poďakovanie lektorom za ich službu, pričom im odovzdali aj pekné pamätné plakety.

Občianske združenie Život a zdravie za účinnej podpory Cirkvi adventistov siedmeho dňa spolupracuje so zdravotníckymi inštitúciami, mestskými samosprávami, lekármi a rôznymi inými organizáciami. Odborným garantom školiaceho procesu pre lektorov je renomovaná Loma Linda University (Kalifornia, USA). Lektori ŽaZ na dobrovoľníckej báze počas roka zrealizujú približne 200 stretnutí v kluboch zdravia, 250 prednášok pre materské, základné i stredné školy, kde prevládajú hlavne aktivity projektu Filipovi kamaráti. V širokej škále ich aktivít majú svoje miesto aj výstavy zdravia, víkendy zdravia, letný a zimný tábor zdravia, ako aj  mnohé ďalšie aktivity pre širokú verejnosť. Počet účastníkov týchto rôznych aktivít sa počas roka odhaduje približne na 10 000 ľudí. Tí sú povzbudzovaní k zdravšiemu a plnšiemu životu v oblasti telesnej, duševnej, sociálnej i duchovnej.

Slávnostný seminár bol pre všetkých zúčastnených vďačným obzretím sa za Božím vedením počas 20-tich rokov, ako aj výzvou do budúcnosti, aby sme ako Boží spolupracovníci a vyslanci na tejto Zemi predstavovali svojho milovaného Pána slovom, skutkom i sebaobetavou službou až dokiaľ nepríde.

Veď „najkrajšia vďaka za Božie dary spočíva v tom, že Božie dary odovzdávame ďalej.“ (Michael von Faulhaber)

Autor článku Jaromír Novota je komunikátorom Občianskeho združenia Život a zdravie a koordinátorom klubov zdravia na Slovensku.

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi