V utorok 28.4.2020, vzhľadom na aktuálnu situáciu, rokoval výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa online, prostredníctvom videokonferencie.

Predseda výboru Slovenského združenia (VSZ) František Kolesár účastníkov privítal a vyzval ich ku zdieľaniu sa o tom, ako veriaci zo zborov z jednotlivých regiónov Slovenska prežívajú súčasnú situáciu vyvolanú pandémiou, spôsobenou koronavírusom. Účastníci konštatovali, že svet online pobožností, online študijných a modlitebných skupiniek počas týždňa, či online skupiniek sobotnej školy priniesol aj mnoho pozitívneho. Zapojili sa napríklad aj tí, ktorí sa spoločných bohoslužieb či aktivít doteraz nezúčastňovali. Prínosom pre cirkevné zbory je aj väčší časový priestor, ktorý môžu venovať svojim najbližším vo svojich rodinách. Starší, vedúci zborov, diakoni a kazatelia sa podľa svojich možností starajú aj o tých, ktorí moderné komunikačné technológie nevyužívajú, alebo nemôžu využívať. Česko-Slovenská únia cirkvi a jej jednotlivé združenia (vrátane slovenského) informujú každý týždeň o všetkých dostupných online aktivitách prostredníctvom svojich komunikátorov, štatutárnych zástupcov či kazateľov. Drobné technické problémy pri vysielaní ubúdajú, lebo častým používaním sa zvyšuje aj zručnosť  zúčastnených strán. Účastníci rokovania zdôraznili dôležitosť online aktivít pre mladých ľudí v cirkvi i v spoločnosti a vyzývajú vedúcich oddelenia mládeže na všetkých úrovniach k častejšiemu využívaniu tohto spôsobu komunikácie aj po uplynutí karantény, pretože pre túto vekovú kategóriu to bolo, je a bude veľmi blízke a prirodzené.

Tajomník Česko-Slovenskej únie (ČSU) Peter Čík vyjadril poďakovanie všetkým, ktorí pomáhajú prechádzať našej cirkvi cez toto obdobie či už prostredníctvom aktivít českej i slovenskej ADRY, oboch mediálnych centier a komunikátorov na všetkých úrovniach cirkvi od únie až po jednotlivé cirkevné zbory. Peter Čík informoval o tom, že rokovanie celosvetovej Generálnej konferencie sa presúva zo začiatku leta tohto roku na 20. až 25. máj roku 2021. Podčiarkol, že formou online videokonferencií je možné realizovať výborové rokovania, ale nie členské zhromaždenia zborov. S tými je potrebné počkať na uvoľnenie opatrení, následkom ktorých bude možné obnoviť opätovné stretávania sa na bohoslužbách.

V súvislosti s prerokovávanou agendou výbor SZ CASD rozhodol, že Oddelenie diakonie pri Slovenskom združení CASD povedie počas tohto konferenčného obdobia Martin Homišin, kazateľ zborov Prievidza, Topoľčany a Bánovce nad Bebravou.

Predseda Slovenského združenia CASD informoval Výbor Slovenského združenia CASD o tom, že vzhľadom k aktuálnej situácii sa väčšina akcií SZ CASD do leta 2020 zrušila, prípadne presunula na jesenný termín. Predmetné zmeny sú neustále aktualizované v Google kalendári Slovenského združenia CASD.

Predseda Slovenského združenia František Kolesár informoval aj o tom, že knižní evanjelisti od 10. marca 2020 stratili akýkoľvek príjem. Z toho dôvodu Cirkev adventistov siedmeho dňa hľadá spôsoby, ako najlepšie a najefektívnejšie pomôcť v tom, aby nemuseli rušiť svoje živnosti. Preto víta pomocnú ruku štátu, ktorý situáciu SZČO (samostatne zárobkových osôb) rieši v Slovenskej republike celoplošne.

V sekcii hospodárskych otázok výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa zobral na vedomie svoje decembrové a januárové per rollam schválenia kúpy nehnuteľnosti pre účely modlitebne v Košiciach vo Vyšnom Opátskom, predaj jestvujúcej budovy modlitebne na Tajovského ulici, ako aj predaj bytu na Húskovej ulici. V prechodnom období sa budú členovia zboru Košice 1 stretávať v prenajatých priestoroch. Hospodár Slovenského združenia CASD Samuel Ondrušek informoval o tom, že kvôli stanoveniu harmonogramu realizácie celého stavebného projektu bude rokovať vedenie Slovenského združenia CASD so stavebným výborom zboru Košice 1, a to začiatkom mesiaca máj 2020.

Hospodár združenia informoval aj o tom, že rekonštrukcia modlitebne po požiari s nadstavbou bytu v Liptovskom Mikuláši sa realizuje podľa možností, ktoré aktuálna situácia dovoľuje. Vyskytli sa však nové skutočnosti, ktoré pôvodný rozpočet navyšujú. Interiér budovy bol znehodnotený hasením, musia sa znova realizovať elektrické rozvody, sanitárna technika, kúrenie, podlaha, zateplenie a pod. Z toho dôvodu bude do júnového rokovania výboru Slovenského združenia predložený definitívny rozpočet a po dôkladnom zvážení sa prijme v predmetnej záležitosti nové rozhodnutie.

V závere predseda združenia František Kolesár poďakoval všetkým za konštruktívnu a láskavú atmosféru pri rokovaní. Stretnutie bolo ukončené modlitbou tajomníka Česko-Slovenskej únie CASD, Petra Číka.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi