Neskorá jeseň je každoročne časom, kedy sa spoločne schádzame k modlitbám a duchovnému rozjímaniu. Modlitebný týždeň je príležitosťou,  ak sa nám to po zvyšok roka nedarí, aspoň na jeden týždeň prežívať duchovné spoločenstvo s blízkymi ľuďmi z nášho okolia. Možno aj takýmto spôsobom nájdeme to správne odhodlanie hľadať takéto požehnanie pri spoločnom štúdiu a modlitbách aj počas ďalších dní napriek všetkému, čo prežívame.

Tohtoročný modlitebný týždeň bude prebiehať od 5. do 12. novembra. V prednáškach (vychádzajú ako špeciálne číslo časopisu Advent 8/2022) sa nezabúda ani na naše deti. V druhej polovici materiálu nájdete príbehy, ktoré pripravilo oddelenie detí našej cirkvi.

Prednášky pre tento rok sa nesú pod názvom: Byť Ježišovým učeníkom. Predseda Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa, Ted N.C. Wilson, zdôrazňuje:

Pred 2 000 rokmi Ježiš pozval malú skupinu rybárov na pobreží Galilejského jazera so slovami: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí“ (Mt 4,19). Oni „hneď zanechali čln (…) a nasledovali ho“ (Mt 4,22). A ako trávili čas s Ježišom, ich životy sa navždy zmenili.

Aj dnes Ježiš stále volá ľudí, aby sa stali jeho učeníkmi. Učeníkmi sa stávame tým, že nasledujeme Ježiša. Trávime s ním čas pri štúdiu Biblie a na modlitbe a nechávame sa ním viesť. Pri čítaní Písma môžeme vlastne sedieť pri Ježišových nohách a načúvať jeho učeniu. Sledujeme, ako uzdravuje slepého a chromého. Vidíme jeho zápal pri vyčistení chrámu i jeho láskavosť, keď žehná deťom. Dívame sa, ako prejavuje lásku svojim nepriateľom a ako prezieravo vedie svojich priateľov. Rovnako ako kedysi jeho učeníci aj my načúvame jeho hlbokému učeniu. V údive sledujeme záverečné chvíle jeho pozemského života. Radujeme sa pri Kristovom vzkriesení. Sprevádzame učeníkov pri ich ceste do Emaus, keď Ježiš: „počnúc od Mojžiša a od všetkých prorokov, vykladal im, čo sa naňho vzťahovalo vo všetkých Písmach“ (Lk 24,27).

Keď sme „boli s Ježišom“ (viď Sk 4,13), potom sme pripravení prijať jeho pozvanie: „Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta“ (Mt 28,19–20).

Pozývam vás, aby ste „boli“ s Ježišom počas tohto modlitebného týždňa, kedy budeme premýšľať nad tým, čo znamená nasledovať Krista.

Prednášky modlitebného týždňa v tlačenej, papierovej forme majú pre vás traktátnici vašich zborov.

V elektronickej verzii, vo formáte PDF, sa Vám prednášky otvoria po nasnímaní pripojeného QR kódu, alebo si ich môžete stiahnuť tu:

Údaje pre zbierku modlitebného týždňa 2022:

Názov účtu: Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie

Adresa: Cablkova 3, 821 04 Bratislava

Číslo účtu: Fio banka, 2500341599/8330

IBAN: SK94 8330 0000 0025 0034 1599

SWIFT: FIOZSKBAXXX

Variabilný symbol: 100

Všetci, ktorí pracujú vo svojich mobilných telefónoch s aplikáciami svojich bánk, stačí po jej otvorení pri zadávaní platby nasnímať tento QR-kód a upraviť sumu, ktorá je prednastavená na 10 EUR podľa slobodného rozhodnutia darcu:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi