Trojanjelské posolstvo – (Zjav 14,6-11),  je poslednou Božou výzvou k ľudstvu, pred ukončením hriešnych dejín zeme a pred záverečným Božím súdom. Je rozhodujúcim posolstvom na križovatke dejín. V každej dobe Boh posielal svojich poslov, ktorí varovali svet a vyzývali ľudí, aby sa pripravili na rozhodujúce udalosti. Noe, kazateľ spravodlivosti, vyzýval ľudí, aby vstúpili do korábu a tak sa zachránili. Ján Krstiteľ, v čase pred prvým príchodom Ježiša Krista, vážne napomínal svojich súčasníkov, aby sa obrátili k Bohu celým srdcom. V dnešnej dobe posiela Boh svetu trojanjelské posolstvo, ktoré má pripraviť ľudí na osobné stretnutie s Kristom. Zmyslom trojanjelského posolstva je predstaviť ľuďom evanjelium, radostnú správu o tom, že záchranu nájdu výlučne v Ježišovi Kristovi. Posolstvo troch anjelov chce upriamiť pozornosť tých, ktorí žijú v závere svetových dejín, na Krista a na jeho slovo – evanjelium.

(kb)

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi