Starší zboru – v neprítomnosti kazateľa sú starší duchovnými vodcami zboru, ktorí sa snažia svojím učením, a aj osobným príkladom viesť zbor k hlbšej a plnšej kresťanskej skúsenosti. Starší zboru majú byť schopní viesť zborové bohoslužby, slúžiť Božím slovom a vyučovať.  Do tejto služobnosti môžu byť opakovane volení. Pre túto zodpovednosť je potrebná ordinácia, oddelenie pre službu. V dobe, medzi voľbou a ordináciou, môže zvolený starší pôsobiť ako vedúci zboru, ale ešte vo zbore nemôže vykonávať posvätné úkony.

(kb)

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi