Na sociálnych sieťach a v médiách sa počas obdobia celosvetovej pandémie objavujú vo zvýšenej miere články, príspevky a videá, ktoré prezentujú rôzne názory a učenia, a pritom nie sú v súlade s biblickým svedectvom. Ide predovšetkým o tematiku druhého príchodu Ježiša Krista, alebo špekulácie okolo možných príčin pandémie. Prinášajú lživé informácie alebo konšpiračné teórie, ktoré nie sú založené na overených faktoch. V snahe upútať na seba pozornosť sa snažia rôzni rečníci a autori článkov zneužiť súčasnú celosvetovú krízu vyvolanú koronavírusom pre presadzovanie svojich bludných názorov. 

Ako adventisti siedmeho dňa vyznávame, že iba Písmo je výhradným autoritatívnym základom nášho učenia a našej náboženskej skúsenosti. Daný postoj je mimoriadne dôležitý vrátane pohľadu na dobu konca. V tejto súvislosti Ellen G. Whiteová napísala, že Boh bude mať „na svete tých, ktorým sa Písmo a len Písmo stalo meradlom a základom každého učenia a všetkých reforiem.“ (GC 595, VSV 428)

Počas tohto štvrťroku sa v úlohách Sobotnej školy zaoberáme otázkou „Ako vykladať Písmo“. Jedine „Písmo sväté je neomylné zjavenie Božej vôle. Je meradlom povahy, skúšobným kameňom skúseností, spoľahlivým zjavením učenia a vierohodným záznamom o Božích skutkoch v dejinách“. (Adventisti siedmeho dňa veria…, Advent–Orion, Vrútky 1998, str. 5).

Je veľkou prednosťou, že sa môžeme v súčasnosti ešte viac zamerať na objavovanie princípov štúdia Božieho slova. Pod pôsobením Božieho Ducha máme príležitosť porozumieť a prijať posolstvo Písma do svojho života, ktoré vedie predovšetkým k láske, obetavosti a službe.  Tým vytvárame prirodzenú hrádzu proti lživým učiteľom, pred ktorými už v minulosti varoval apoštol Peter vo svojom liste: „Vy teda, milovaní, keď to už vopred viete, chráňte sa, aby ste sa nedali zviesť bludom nemravníkov a nepadli zo svojho pevného postavenia, ale vzrastajte v milosti a poznávaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva i teraz, až do dňa večnosti. Amen.“ (2 Pt 3,17.18)

Vyzývame preto členov cirkvi, aby sa nenechali zmiasť rôznymi špekulatívnymi a falošnými výkladmi súčasnej situácie s pandémiou. Nepodieľajme sa na šírení a propagácii lživých informácii a poloprávd. Oficiálne cirkevné médiá a publikácie poskytujú dostatok kvalitných príspevkov a písaného či obrazového materiálu pre orientáciu v dnešnej dobe. Otvárajme Bibliu ako základ našej nádeje a inšpirujme sa Ježišovým príkladom služby a lásky.

Mikuláš Pavlík, predseda Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa

Peter Čík, tajomník Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa

Marek Škrla, hospodár Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa

Vít Vurst, predseda Českého združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa

Daniel Dobeš, predseda Moravskosliezskeho združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa

František Kolesár, predseda Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi