A on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. List Kolosanom 1,17

Náš dnešný text obsahuje dve šokujúce vyhlásenia o Ježišovi. Prvé hovorí, že „je pred všetkým“. Ježiš existoval už v nekonečnej minulosti, čo si nedokážeme predstaviť. Nikdy nebol čas, kedy neexistoval. Existuje rovnako dlho ako Otec a Duch Svätý. Ako ľudská bytosť žil Ježiš len 33 rokov. Tento krátky časový úsek je len bodom na časovej osi jeho večného bytia.
Druhé vyhlásenie je tiež šokujúce. Ježiš je nielen „pred všetkým“, ale „všetko v ňom pretrváva“. Túto myšlienku musíme čítať v kontexte predchádzajúceho verša, kde je napísané, že „v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i panstvá, kniežatstvá a mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho“. (Kol 1,16)
Všimnime si slovo „všetko“ vo veršoch 16 a 17.
„Všetko je stvorené skrze neho.“
„A on je pred všetkým.“
„Všetko je stvorené skrze neho a pre neho.“
„Všetko v ňom pretrváva.“
Zo štvrtého bodu vyplýva, že Kristus nielen všetko stvoril, ale tiež všetko udržiava. Nielen všetko priviedol k bytiu, ale všetko v každom okamihu v bytí zachováva.
Pavol nemohol vykresliť obraz Krista ako Boha presvedčivejšími slovami. Niekto by však mohol namietať: A čo verš 15, kde je jasne napísané, že Kristus je „prvorodený všetkého stvorenia“?
To je dobrá otázka. Z dejín vieme, že mnohí sa pokúšali týmto veršom dokázať, že Kristus ako stvorená bytosť nebol úplne Bohom. Spochybňovali tým učenie o božskej Trojici.
Aby sme tento text správne pochopili, musíme objasniť biblický koncept prvorodenstva. Aj keď prvorodenstvo môže odkazovať na narodenie, v kontexte veršov Ján 1,1; Kol 1,17 a mnohých ďalších textov, ktoré hovoria o Kristovi ako o Bohu, je zrejmé, že to tak nie je. Prvorodený v Biblii znamená skôr prvý v postavení. Opakovane je tým vyjadrená dôstojnosť a dôležitosť, ktorú majú prvorodení v obyčajných, ale aj v kráľovských rodinách. Pavol tak stavia Krista na tú najvyššiu pozíciu a potom tento primát ilustruje. (Kol 1,16.17)

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi