Diabol ho potom vzal do svätého mesta, postavil ho na chrámové cimburie a povedal mu: Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu. Veď je napísané: Svojim anjelom prikáže o tebe, a vezmú ťa na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň. Ježiš mu odpovedal: Napísané je však aj: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha. Evanjelium podľa Matúša 4,5-7

Diabol dokáže citovať Bibliu a vystupovať veľmi presvedčivo. Nikdy na to nezabúdajme. Prvé pokušenie bolo zacielené na Ježišovu momentálne najväčšiu slabosť (hlad), druhé mieri na oblasť Ježišovej najväčšej sily – znalosť Biblie a Božích zasľúbení.
Citovaním Žalmu 91,11.12 satan naznačuje, že Ježiš by mal skočiť do náruče slávy. Akokoľvek absurdná sa nám môže zdať táto myšlienka, nebola vôbec zlá. Vari Židia nečakali nejaké „znamenie“ (Mat 12,38;
1 Kor 1,22), podľa ktorého by dokázali identifikovať Mesiáša? A toto je perfektné znamenie. Skok z vrcholu chrámu, ktorý sa týčil vyše 120 metrov nad údolím Hinnóm, by bol vskutku pôsobivý. Malachiáš predpovedá, že „príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte“ (Mal 3,1) a niektorí rabíni predpovedali, že keď sa objaví kráľ a Mesiáš, postaví sa na strechu chrámu.
Židia si biblické proroctvá veľmi cenili a ich naplnenia nadšene vítali. Za takého Mesiáša by sa boli ľudia radi postavili. Stáli totiž o okázalého Mesiáša. Pre Ježiša by to bola jednoduchšia cesta ako získať nasledovníkov než ukrižovanie. Výsledky by sa dostavili okamžite.
Ježiš znovu odpovedá satanovi citovaním Biblie. Tentoraz dáva do protikladu dva biblické verše („Napísané je však aj…“), čo je v tejto situácii veľmi vhodné, nakoľko satan nesprávne interpretoval text zo Žalmu 91.
Svojou odpoveďou nás chce Ježiš naučiť, že nestačí citovať inšpirované Písmo. Citát musí byť správne vyložený vzhľadom na konkrétny kontext a Boží charakter. Oháňať sa citátmi vytrhnutými z kontextu môže, i nemusí skončiť tak, že z človeka sa stane fanatik. Rozhodne ho to však nepremení na Ježišovho nasledovníka.
V Ježišovom druhom pokušení nachádzame dôležité poučenie. Diabol má tisíc spôsobov, ako sa nás snaží zviesť na scestie, dokonca aj používaním Biblie. Je veľmi dôležité, aby sme boli vernými študentmi Božieho slova, pretože len tak budeme chránení pred satanom, ktorý nás prenasleduje ako „revúci lev“! (1Pet 5,8)

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi