Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvedomte si predsa, že keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bedlil by a nedovolil by mu vlúpať sa do domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Evanjelium podľa Matúša 24,42-44

Témou textu Matúša 24,37-41 je istota a nepredvídanosť druhého príchodu. Boží ľud ani bezbožníci nedokážu predpovedať, kedy táto udalosť nastane. Obidve skupiny budú do určitej miery prekvapené jej načasovaním. Skutoční veriaci sú však vďaka Ježišovým radám v stave pohotovosti.
Dnešný text tvorí určitý prechod v kázaní o druhom príchode. Je to praktické vyústenie prvých 41 veršov 24. kapitoly. Ak nikto okrem Otca (verš 36) nepozná presný čas druhého príchodu, potom máme „bdieť“, aby sme boli pripravení, keď sa Pán vráti.
Vo verši 43 sa začína prvé z Ježišových piatich krátkych podobenstiev, v ktorých hovorí o tom, ako máme žiť s vedomím jeho blízkeho návratu. Máme byť ako hospodár, ktorý si uvedomuje, že jeho dom môže hocikedy prepadnúť zlodej. Toto krátke podobenstvo vyzýva k stálej bdelosti a pripravenosti na návrat Pána. Veď „Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte“. (verš 44) V celých dejinách platí, že práve teraz je čas, keď je Kristov príchod najmenej očakávaný.
William Barclay rozpráva vymyslený príbeh o troch diablových učeníkoch, ktorí po skončení prípravného kurzu prichádzajú na Zem. Každý z nich predstavuje satanovi svoj plán, ako zničiť ľudstvo. Prvý navrhuje povedať ľuďom, že Boh neexistuje. Satan namieta, že tým ich veľmi neoklame, pretože ľudstvo inštinktívne vie, že opak je pravda. Druhý prichádza s plánom hlásať, že peklo neexistuje. Satan odmieta aj túto taktiku. Mnoho ľudí cíti, že za hriech raz príde spravodlivá odplata. Tretí povedal: „Poviem ľuďom, že sa nemajú kam ponáhľať.“ „Choď,“ povie mu satan, „budeš ich ničiť po tisíckach.“
Tým najnebezpečnejším klamom je, že budeme mať stále čas – až do nekonečna. „Zajtra“ môže byť nebezpečné slovo. Práve pred týmto postojom nás Kristus varuje v prvom zo svojich piatich podobenstiev o bdelosti a pripravenosti.
Otče, zdá sa nám, že čas bude plynúť večne. Pomôž mi pamätať na to, že Tvoje Slovo hovorí, že to tak nie je. Pomôž mi, aby som si stále uvedomoval aktuálnosť tohto zasľúbenia.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi