Archív zamyslení

Po krste Ježiš hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorili nebesia a videl Božieho Ducha, ktorý sťa holubica zostupoval naňho. A z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie. Evanjelium podľa Matúša 3,16.17 Ježišov krst predstavuje oficiálne ohlásenie príchodu Mesiáša a začiatok jeho...  [ Čítať ďalej ]

Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ján mu však chcel v tom zabrániť a povedal: Ja by som sa mal tebe dať pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne? Ale Ježiš mu odpovedal: Nechaj to teraz! Patrí sa nám vykonať všetko, čo...  [ Čítať ďalej ]

Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Evanjelium podľa Jána 1,29 O Ježišovi sa už povedalo veľmi veľa. To najdôležitejšie a najpodstatnejšie však vystihuje jedna krátka veta, ktorú vyriekol Ján Krstiteľ, keď uvidel Ježiša, ako schádza z úbočia: „Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.“ Na...  [ Čítať ďalej ]

Kázal: Po mne prichádza mocnejší ako ja. Nie som hoden zohnúť sa a rozviazať mu remienok na sandáloch. Ja som vás krstil vodou, no on vás bude krstiť Duchom Svätým. Evanjelium podľa Marka 1,7-8On musí rásť a ja sa musím umenšovať. Evanjelium podľa Jána 3,30 Napriek...  [ Čítať ďalej ]

V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ, ktorý kázal v judskej púšti: Kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Evanjelium podľa Matúša 3,1.2 Včera sme začali hovoriť o Jánovi Krstiteľovi, mužovi, ktorý sa nezastavil ani pred náboženskými predstaviteľmi. Bol to kazateľ, ktorý evidentne nechápal pravidlá náboženskej etikety....  [ Čítať ďalej ]

Ako je napísané u proroka Izaiáša: Hľa, posielam pred tebou svojho posla, aby ti pripravil cestu. Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! — tak vystúpil Ján Krstiteľ na púšti a kázal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala celá judská krajina i všetci Jeruzalemčania....  [ Čítať ďalej ]

Ale Mária si všetky tie slová zachovala v srdci a premýšľala o nich. Evanjelium podľa Lukáša 2,19 „Či ste nevedeli, že sa mám zaoberať tým, čo patrí môjmu Otcovi? No oni jeho slovu neporozumeli. Vrátil sa s nimi, prišiel do Nazareta a bol im poslušný. Jeho matka však uchovávala...  [ Čítať ďalej ]

Po troch dňoch ho našli v chráme, ako sedí medzi učiteľmi, počúva ich a vypytuje sa. Všetci, čo ho počúvali, boli ohromení jeho rozumnosťou a odpoveďami. Keď ho zbadali, stŕpli od údivu a jeho matka mu povedala: Dieťa moje, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec a ja...  [ Čítať ďalej ]

Chlapček rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola s ním. Evanjelium podľa Lukáša 2,40 Prešlo dvanásť rokov. Vo verši 39 čítame, že malý Ježiš (po krátkom pobyte v Egypte) sa vracia s rodičmi do Nazareta. Hneď nato verš 41 opisuje jeho cestu do Jeruzalema, kam ide vo...  [ Čítať ďalej ]

Po ich odchode sa Jozefovi zjavil vo sne Pánov anjel a povedal: Vstaň, vezmi dieťatko i jeho matku a uteč do Egypta! Zostaň tam tak dlho, kým ti nepoviem. Herodes bude totiž hľadať dieťatko, aby ho zmárnil. Evanjelium podľa Matúša 2,13 Od tohto okamihu dominuje v Ježišovom príbehu...  [ Čítať ďalej ]

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi