NEPODLIEHAJME DEPRESII

Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a hovorí ti: Neboj sa, ja ti pomáham. Neboj sa, červík Jákob, chrobáčik Izrael! Ja ti pomáham — znie výrok Hospodina — tvoj vykupiteľ je Svätý Izraela. Izaiáš 41,13.14

Ak práve nie ste radostní a veselí, nerozprávajte o svojich pocitoch. Nevrhajte tieň na život druhých. Chladné náboženstvo bez slnka nikdy nepritiahne ľudí ku Kristovi. Zaženie ich preč, priamo do sietí, ktoré satan rozťahuje pre zblúdilých. Nepodliehajte depresii, ale myslite na silu, ktorú môžete získať v Kristovom mene. Rozmýšľajte o neviditeľných veciach. Svoje myšlienky upriamte na dôkazy veľkej Božej lásky k vám. Viera dokáže obstáť v skúške, odolať pokušeniu a povzniesť nad sklamanie. Ježiš žije ako náš obhajca. Patrí nám všetko, čo nám ako prostredník zaistil.
Myslíte si, že Kristus si neváži tých, ktorí žijú skutočne pre neho? Domnievate sa, že nenavštevuje tých, ktorí podobne ako milovaný Ján vo vyhnanstve prežívajú ťažkosti a skúšky? Boh nestrpí, aby ani jeden jeho verný pracovník zostal sám v boji proti veľkej presile a prehral. Každého, kto svoj život odovzdal Kristovi, a tak i Bohu, chráni ako vzácny drahokam. O každom takom človeku hovorí: „Učiním ťa pečatným prsteňom, lebo som si teba vyvolil.“ (Haggeus 2,23) (MH 488; CZ 351)

Všemocný Bože, ďakujeme, že si stále s nami a pomáhaš nám, zvlášť keď prichádzajú ťažkosti a skúšky.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi