Neobyčajné dieťa

Hľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký. Bude sa volať synom Najvyššieho a Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida. Bude kraľovať nad Jákobovým domom naveky a jeho kráľovstvu nebude konca. Evanjelium podľa Lukáša 1,31-33

Aj keď anjel Gabriel, ktorý zvestoval neočakávaný pôrod, Máriu zarazil (Luk 1,29) a vyľakal (verš 30), ešte viac musela byť v úžase z toho, aké dieťa sa jej narodí. Najviac ju zrejme zmiatol prúd informácií, ktoré sa počas niekoľkých krátkych okamihov dozvedela. To, čo jej anjel zvestoval, neodvratne zmení nielen jej život, ale aj beh pozemských dejín.
Anjel Gabriel oznámil Márii prinajmenšom päť dôležitých vecí o dieťati, ktoré počne. Po prvé, bude to chlapec. V židovskej rodine to bola vždy dobrá správa. Aj dievčatá boli vítané, ale narodenie syna znamenalo, že rodinná línia bude pokračovať a časom pribudnú ďalšie silné ruky, ktoré pomôžu rodine v boji o prežitie. V patriarchálnej rodine bolo narodenie syna zlatým klincom matkinho života.
Druhým bodom anjelovho posolstva bolo, že sa bude volať Ježiš. Je to grécka podoba hebrejského mena Jozua, ktoré znamená „Boh zachraňuje“. Všetci Židia si boli vedomí historickej úlohy, akú zohral Jozua ako Boží nástroj pri dobývaní a osídľovaní Palestíny.
Už samotné meno, ktoré mal chlapec dostať, naznačovalo veľa. Tieto náznaky Gabriel ozrejmil slovami, ktoré ľudská myseľ sotva dokáže pochopiť. Hovorí, že Ježiš (1) bude „synom Najvyššieho“, (2) že „Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida“ a (3) že jeho kráľovstvo bude trvať naveky.
Gabriel povedal Márii nielen to, že sa stane matkou dlho očakávaného Mesiáša, ale aj to, že tento Mesiáš bude božského pôvodu. To bola nová myšlienka. Židia očakávali Mesiáša v podobe významnej osobnosti, ako bol kráľ Dávid, nie v podobe Boha.
Keď to zhrnieme, anjelove slová mali ohromujúcu dimenziu. Ako by ste sa cítili, keby ste zažili niečo podobné?
Vedľajším prvkom Máriinho príbehu je to, že Boh použil jednoduché dievča. To je dobrá správa pre vás i pre mňa. Boh môže zahrnúť do svojho veľkého plánu aj nás, ak mu to, pravdaže, dovolíme.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi