Čo k tomu dodať? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Ježiš, Kristus ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč?… Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. List Rimanom 8,31-37

Ako kresťania nikdy nie sme sami. V nebi máme Priateľa, ktorý dáva spasenie všetkým, ktorí k nemu prichádzajú. Kristus je naším obhajcom v nebeskej svätyni. Leon Morris nazýva dnešný text „trium-
fálna pieseň kresťana“.
Nič nás nemôže odlúčiť od Božej lásky, pretože v nebi máme Priateľa. Boh nás tak miloval, že dal svojho Syna. Ospravedlňuje všetkých, ktorí k nemu prostredníctvom Ježiša Krista prichádzajú. „Kto nás bude súdiť?“ pýta sa Pavol v Liste Rimanom 8,34. Jeho odpoveď je jasná – Ježiš Kristus. A to je dobrá správa.
Prečo? Pretože Kristus je na našej strane. Pripomeňme si Ježišove slová: „Otec nikoho nesúdi, lež celý súd odovzdal Synovi.“ (Ján 5,22) „Všetci sa musíme postaviť pred Kristovu súdnu stolicu“ a zodpovedať sa za svoj život. (2 Kor 5,10) Kresťania (teda tí, ktorí udržujú prostredníctvom Ježiša stály a dôverný vzťah s Bohom) sa nemusia ničoho báť. Prečo? Pretože (1) Kristus za nich zomrel, (2) bol vzkriesený z mŕtvych, (3) sedí po Božej pravici a (4) ako nebeský veľkňaz sa za nich prihovára.
To je najlepšia správa, akú môžeme počuť. Kristus dal svoj život za hriechy svojich nasledovníkov. „Teraz už nejestvuje odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi.“ (Rim 8,1) Ježiš niesol trest za tých, ktorí „sú v ňom“. Neodsúdi svojich nasledovníkov za hriechy, za ktoré už on zomrel.
Naopak, Ježiš teraz sedí v nebeskej trónnej sieni „po pravici Božej“ a ako náš veľkňaz sa za nás prihovára.
Ak je sudca na našej strane, nie je možné, aby sme boli odsúdení. S Ježišom sme v bezpečí. Nič nás nemôže oddeliť od Božej lásky – len ak sa sami rozhodneme odmietnuť toho, ktorý sa za nás prihovára v nebeskom chráme.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi