Keď znova vošiel do synagógy, bol tam človek s ochrnutou rukou. Pozorne ho sledovali, či nezačne uzdravovať v sobotu, aby ho mohli obžalovať. A Ježiš človekovi s nehybnou rukou prikázal: Postav sa do stredu! A povedal im: Je dovolené v sobotu robiť dobre alebo zle, život zachrániť alebo zničiť? Oni však mlčali. Vtedy si ich s hnevom premeral a zarmútený nad ich bezcitným srdcom povedal tomu človeku: Vystri ruku! On ju vystrel. A jeho ruka ozdravela. Evanjelium podľa Marka 3,1-5

Hneď po spore na obilnom poli u Matúša 12,1-8 nastáva druhý konflikt týkajúci sa soboty. Nachádza sa vo veršoch 9-13 a tiež v evanjeliu podľa Marka 3,1-5. Je zaujímavé, že Ježiš sa mohol konfliktu jednoducho vyhnúť, ale rozhodol sa neurobiť tak.
Samotná scéna má tri hlavné postavy: Ježiš, muž so zmrzačenou rukou, a tí, ktorí „číhajú na Ježiša“, aby ho nachytali pri niečom, čo považujú za nesprávne.
Ježiš sa nesnažil vyhnúť konfrontácii. Vedel, že sú tam prítomní možní žalobcovia. V synagógach mali takíto hodnostári rezervované predné miesta. Ježiš si bol vedomý toho, že farizeji neodsudzujú lekárske ošetrenie v sobotu, ak ide o záchranu života. Muž s odumretou rukou však do tejto kategórie nepatril. Už dlho trpel kvôli svojmu hendikepu, preto jeho uzdravenie mohlo pokojne deň alebo dva počkať.
Ježiš to však považoval za modelový prípad. Pozval muža dopredu, aby ho každý videl. Spýtal sa prizerajúcich farizejov, či je podľa zákona dovolené v sobotu robiť dobre, či zle.
Tým ich postavil pred dilemu. Nemohli predsa odpovedať, že sa smie robiť zle. A tak nemali na výber. Mohli len povedať, že podľa zákona sa smie robiť dobre. Nebolo azda uzdravenie chorého človeka dobrým skutkom?
Prvá otázka priviedla farizejov do pomykova. Ale Ježiš vedel, prečo ju položil. Druhá otázka vyvádza z miery aj nás: „Je dovolené… život zachrániť alebo zničiť?“ Vari tu niekto niekoho zabíja? Ide predsa o uzdravenie chorej ruky. Ježiš znova ukazuje, že vidí do ľudského srdca. (Ján 2,25) V tej dobe už totiž farizeji začínali snovať plány, ako Ježiša zabiť. (Mat 12,14)
V týchto konfrontačných príbehoch vidíme nielen nenávisť u tých, ktorí nechápu podstatu zákona a vyhľadávajú u iných chyby, ale tiež dôležité princípy o sobote pre Ježišových nasledovníkov.
Otče, pomôž nám, keď uvažujeme o týchto príbehoch, aby sme lepšie pochopili vzťah medzi zákonom a milosťou.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi