Dám ti kľúče od nebeského kráľovstva; čo zviažeš na zemi, bude zviazané aj v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané aj v nebi. Evanjelium podľa Matúša 16,19

To je ďalší text, ktorý bol v dejinách kresťanstva predmetom mnohých sporov. Čo vlastne sľúbil Ježiš Petrovi? Aké kľúče dostane? Aká je moc cirkvi?
Kľúč je zrejme metafora. Umožňuje ľuďom otvoriť dvere a vojsť dnu. Nápoveď na pochopenie symbolu „kľúča“ nachádzame u Lukáša 11,52. Ježiš tu odsudzuje zákonníkov, že zneužívajú „kľúč poznania“, čím bránia ľuďom „vstupovať“ do kráľovstva. V texte Matúš 23,13 čítame o Ježišovi, ako dohovára zákonníkom a farizejom: „Zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate, a tým, čo by chceli vojsť, nedovolíte.“ Tieto verše by sme mali dať do súvisu s tým, čo Ježiš hovorí v Evanjeliu podľa Jána 17,3, totiž že večný život znamená poznať ho.
Zákonníci a farizeji zneužívali kľúče a bránili ľuďom v poznaní Ježiša. Peter má otvoriť túto cestu. A presne to potom robí. (Sk 2 a 3) Jeho kázania otvorili mnohým Židom cestu do Božieho kráľovstva. V desiatej kapitole knihy Skutky apoštolov otvára dvere, aby mohli vojsť aj pohania. Túto úlohu však nedostal len Peter. Všetci skutoční učeníci hlásajú kľúčové posolstvo: Ježiš je Kristus, ktorý prišiel od Boha. V texte Matúš 28,18-20 čítame, že Ježiš prikazuje všetkým svojim učeníkom, aby niesli posolstvo až na koniec sveta. Vďaka tomu mnohí spoznajú Ježiša a budú pokrstení.
Petrovo požehnanie v sebe zahŕňa aj odmietanie a prijímanie – teda zodpovednosť, ktorá je v texte Matúš 18,18 rozšírená na všetkých učeníkov. Väčšina prekladov z toho dedukuje, že čokoľvek cirkev na zemi rozhodne, bude uznané aj v nebi. To však Ježiš nepovedal. Použitý grécky slovesný tvar jasne ukazuje, že cirkev na zemi má vykonávať nebeské rozhodnutia, nie nebesia majú potvrdzovať rozhodnutia cirkvi na zemi.
S textom Matúš 16,16 a Petrovým vyznaním, že Ježiš je Kristus od Boha, sme v príbehu evanjelií dospeli k bodu zlomu. Učeníci konečne vedia, kto je Ježiš, ale netušia, čo to znamená. Na to musíme pamätať, keď budeme čítať o tom, ako sa Ježiš blíži ku krížu.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi