Ježiš im odpovedal: Amen, amen, hovorím vám: Skôr ako bol Abrahám, Ja som! Tu zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho. Ježiš sa však skryl a vyšiel z chrámu. Evanjelium podľa Jána 8,58.59

Aká zvláštna pasáž, pomyslel som si, keď som prvýkrát čítal Jánovo evanjelium. Prečo chceli židovskí predstavitelia ukameňovať Ježiša, keď o sebe vyhlásil JA SOM? Čo vlastne tieto slová znamenajú?
Musíme sa vrátiť do Druhej Mojžišovej knihy 3,13, kde sa Mojžiš pýta na Božie meno, keby sa ho jeho bratia Hebreji v Egypte spýtali, kto je vlastne ten Boh, o ktorom tvrdí, že ho k nim poslal. Vtedy Boh Mojžišovi odpovedal: „Ja som, ktorý som.“ a pokračoval: „Izraelitom povieš: JA SOM ma poslal k vám. Boh ešte povedal Mojžišovi: Izraelitom povedz toto: Poslal ma k vám Hospodin, Boh vašich otcov — Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba. Toto je moje meno naveky, ktorým si ma budú pripomínať a vzývať z pokolenia na pokolenie.“ (2 Moj 3,14.15)
Ak budeme pamätať na tieto verše, pochopíme, prečo chceli Židia Ježiša zabiť, keď sa predstavil ako JA SOM. Tým sa označil za Boha zmluvy, ktorá bola uzavretá so židovským ľudom. Vyhlásil sa tým za „Jahveho“, večné JA SOM, Boha Starej zmluvy. Posvätný tetragram JHVH má význam nadčasového výrazu „byť“. Toto sloveso označuje súčasne minulosť, prítomnosť i budúcnosť, čo odráža stále bytie alebo existenciu Boha – teda nielen od večnej minulosti do večnej budúcnosti, ale Boha existujúceho tiež v prítomnosti, ktorý vedie svoj ľud a neustále sa stará o jeho potreby.
Tento JA SOM sa stretol s Mojžišom na Sinaji a povedal mu: „Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov.“ (2 Moj 20,2) Tento skutok Božej milosti vyžaduje odpoveď vyjadrenú poslušnosťou Desatoru. (verše 3-17) Dodržiavanie zákona vníma Stará zmluva ako odpoveď na Božiu vykupiteľskú milosť prostredníctvom Krista.
Dôležité je uvedomiť si, že dieťatko z Betlehema nebolo obyčajným dieťaťom. Ježiš bol a je veľkým JA SOM – Bohom, ktorý dal zákon, Bohom, ktorý viedol svoj ľud počas celých pozemských dejín.
Ono večné JA SOM vedie svoj ľud aj dnes a povedie ho aj nekonečnými vekmi večnosti v budúcnosti. Slúžime úžasnému Pánovi, ktorý má moc nielen tvoriť, ale každého z nás aj zachrániť. (Heb 7,25)

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi