Dielo Ducha Svätého

Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, ten bude vydávať o mne svedectvo. Evanjelium podľa Jána 15,26

Ja vám však hovorím pravdu: Pre vás je lepšie, keď odídem. Ak totiž neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ak však odídem, pošlem ho k vám. No keď príde, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a súd. Evanjelium podľa Jána 16,7.8

Posledný večer s Ježišom sa pomaly končí. Učeníci sú čoraz viac zmätení a zarmútení. Ježiš im opakuje, že od nich čoskoro odíde – odíde tam, kam oni nemôžu ísť. Keď odíde, čo si počnú?
V tejto situácii im Ježiš znova pripomenie, že im pošle Ducha Svätého,
aby bol s nimi a viedol ich v živote aj v službe. Učeníci zrejme v ten večer neboli schopní pochopiť veľkosť daru Ducha. Po Turícach však pochopili.
V dnešnom texte Ježiš hovorí o diele Ducha Svätého. Po prvé, že bude svedčiť o Ježišovi. Z troch osôb božskej Trojice najmenej vieme o Duchu Svätom. Prečo? Ježiš prišiel, aby ukázal povahu a charakter Boha. Duch Svätý zas inšpiroval celú Novú zmluvu, aby nám pomohol poznať Ježiša. Nikto nám však nesprostredkoval ucelené poznatky o Duchu Svätom, tretej osobe Trojice. Preto sú niektorí v pokušení považovať ho za menej dôležitú či menej božskú osobu, než sú Otec a Syn. Niečo také však Písmo neučí.
Dobrá správa je, že v posledný večer nám Ježiš pomohol nahliadnuť do diela Ducha Svätého v našom živote. Duch Svätý nielenže svedčí
o Ježišovi a pomáha nám rozumieť jeho životu a učeniu, ale usvedčuje tiež z hriechu. Táto jeho úloha je v pláne spasenia kľúčová, pretože bez jasného vedomia svojich hriechov a nedostatkov človek nepociťuje potrebu Spasiteľa. Pavol poukazuje na to, že v procese uvedomovania si hriechov používa Duch Svätý Boží zákon ako vzor charakterových vlastností a konania. Vzor, aký si praje, aby jeho nasledovníci vo svojom živote prejavovali. (Rim 7,7)
Vedomie vlastnej hriešnosti nás vedie k Ježišovi. Túžime od neho získať odpustenie a rady, ako žiť. S tým je úzko späté usvedčovanie Ducha na odsúdenie tých, ktorí Ježiša odmietajú.
Aj dnes by sme mali znovu poďakovať Ježišovi za dar Pomocníka. Bez Ducha Svätého nemôžeme nasledovať Ježiša. Duch Svätý je dynamickou silou v našom spasení.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi