Okoloidúci sa mu rúhali, potriasali hlavami a hovorili: Hej ty, čo zbúraš chrám a za tri dni ho postavíš! Zachráň seba samého a zostúp z kríža! Evanjelium podľa Marka 15,29.30

Ježiš mal vo svojom živote dve veľké pokušenia: (1) zísť z cesty, ktorá viedla na kríž, (2) zostúpiť z kríža.
S prvým z týchto dvoch veľkých pokušení zápasil celý život. Tento zápas mal niekoľko styčných bodov: (1) na púšti, keď mu satan ponúkol celý svet, ak sa mu pokloní; (2) po nasýtení piatich tisícov, keď ho zástup aj učeníci chceli okamžite korunovať za kráľa; (3) po udalosti v Cézarei Filipovej, keď sa Peter postavil do satanovej roly a tvrdil, že Ježiš nemôže zomrieť na kríži; (4) v Getsemani, keď sa Ježiš zúfalo modlil, aby nemusel ísť na kríž, ale nakoniec sa podrobil Otcovej vôli. Každá z týchto epizód predstavovala pokušenie vyhnúť sa krížu a dosiahnuť korunu bez smrti na kríži.
Druhé veľké pokušenie prišlo vo chvíli, keď Ježiš visel na kríži. Bolo to pokušenie zostúpiť z kríža a svoju božskú moc použiť na to, aby sa posmievačom odplatil tým, čo si zaslúžili.
V našom živote pôsobí pokušenie podobným spôsobom. Mnohí z nás sa domnievajú, že pokušenie je nutkanie urobiť niečo zlé. Nie je to pravda. Samozrejme, sú aj také pokušenia, ale v nich nejde o podstatu pokušenia.
Podobne ako v Ježišovom prípade, aj u mňa ide predovšetkým o pokušenie nevziať na seba svoj kríž. To znamená, že satan ma pokúša, aby som žil svojím životom, bol sám sebou, presadzoval svoju vôľu. Ide mu o to, aby som sa neodovzdal Bohu a nežil životom naplneným konaním Božej vôle a službou, ktorá by svetu predstavovala Boží charakter. Vyhýbať sa krížu je prvé veľké pokušenie v živote každého človeka. Podobne ako v Ježišovom prípade, aj pre nás platí, že jedinou cestou k večnému životu je umrieť sám sebe a vstať k novému životu, ktorý budeme žiť pre Boha.
Posledný bod nás privádza k druhému veľkému pokušeniu – zostúpiť z nášho kríža. Keď sa rozhodneme nechať sa ukrižovať a žiť podľa Božej vôle, satan nás vytrvalo prenasleduje a pokúša, aby sme tento kríž odhodili. Nabáda nás k tomu, aby sme ľuďom, ktorí nás rozčuľujú alebo nám nejakým spôsobom ublížili, dali presne to, čo si zaslúžia.
Otče na nebi, pomôž mi, aby som dnes nezišiel z cesty kríža a s Tvojou pomocou na ňom aj zostal.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi