Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. Vtedy vyšle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch svetových strán, od kraja zeme až po kraj neba. Evanjelium podľa Marka 13,26.27

V 24. kapitole Matúšovho evanjelia nachádzame množstvo dôrazných a cenných varovaní. Zaujalo ma, ako Michael Green zhrnul poučenie z tohto textu. Najprv si všíma to, že Kristov návrat je istý a osobný.
Ako druhé pozoruje, že dejiny sa uberajú určitým smerom. Nie sú náhodné a majú svoj zmysel. Nie sú akýmsi nekonečným cyklom. „Ako mali reálny začiatok, budú mať aj reálny koniec. A na konci nenájdeme nikoho iného než Ježiša Krista.“
Po tretie, návrat Krista predstavuje triumf dobra nad zlom, víťazstvo Božích zámerov nad ľudskou a vesmírnou vzburou. Po štvrté, návrat je predzvesťou obnovy. Bude nové stvorenie, nové nebo a nová zem, v ktorých bude prebývať len dobro. (2 Pet 3,11-13; Zj 21,1-5)
Po piate, návrat Ježiša ukazuje na súd a rozdelenie. Niektorí budú vzatí, iní ponechaní. (Mat 24,40.41) Bude to doba, keď vyjdú najavo tajné myšlienky sŕdc, hlboké pohnútky a charakter človeka.
Po šieste, návrat Krista rozhodne o údele ľudí. Pretože koniec vekov bude súčasne príchodom plnosti Božieho kráľovstva, čas na pokánie a zmenu sa navždy stane minulosťou. Po siedme, Ježišov návrat bude náhly a nečakaný, ako blesk na oblohe. „Lebo ako blesk vzplanie na východe a zažiari až po západ, tak to bude s príchodom Syna človeka.“ (Mat 24,27)
Napokon, Ježiš sa vráti v čase, o ktorom vie len Otec. (verš 36) Kazatelia ani učeníci tento čas nepoznajú. Dokonca ani Ježiš ako človek ho nepoznal. Boh vo svojej múdrosti vie, kedy ukončiť pozemské dejiny. Dovtedy majú byť kresťania napriek rôznym ťažkostiam verní (verš 13) a bdelo očakávať príchod svojho Spasiteľa. (verš 42)
Vo svojom ďalšom rozprávaní o druhom príchode sa Ježiš venuje téme bdelosti a pripravenosti. Zaoberá sa otázkou, ako majú jeho nasledovníci žiť s vedomím jeho istého príchodu.
Náš Pán nám poskytuje vzácne informácie, ktoré v tejto dobe konca zúfalo potrebujeme. Venujme im preto dostatočnú pozornosť.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi