Zmýšľajte medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš: On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka, ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži. List Filipanom 2,5-8

Toto je tajomstvo všetkých tajomstiev. Boh sa stáva človekom. Boh sa vzdáva moci, ktorou stvoril vesmír, aby sa na nevýznamnej planéte (z pohľadu galaxií) chorej hriechom stal obyčajným človekom. Boh sa vzdáva slávy nebies a prichádza do neslávne známeho mestečka Nazaret. Niečo také ľudská myseľ nie je schopná pochopiť. Pavol sa to ani nepokúša vysvetliť. Len oznamuje holé fakty.
Podľa Williama Barclayho „je to v mnohých aspektoch najvýznamnejší a najpôsobivejší text, aký Pavol napísal o Ježišovi“. V Druhom liste Korinťanom 8,9 apoštol poznamenáva, že hoci bol Ježiš „bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste vy zbohatli jeho chudobou“. V Liste Filipanom túto myšlienku rozširuje a dopĺňa.
V dnešnom úvodnom texte si všimnime niekoľko vecí. Prvou je to, že Kristus nebol do ničoho nútený. Bola to jeho vlastná iniciatíva, že sa „ponížil“. Vedome a zámerne sa kvôli mne rozhodol opustiť svoje miesto v nebi.
Pozorne sa pozrime hneď na druhú vetu. Keď Pavol (v pôvodnom gréckom texte) hovorí, že Kristus bol „podobný“ Bohu, nechce tým vyvolať dojem, že sa Bohu len tak podobal. Slovo, ktoré apoštol použil (morfé), neznamená len vonkajšiu podobu, ale týka sa podstaty, ktorá sa nikdy nemení. O rovnosti je reč aj v druhej časti verša 6. Rovnaké slovo je použité aj tam, kde Pavol rozoberá Ježišovo človečenstvo – „v podobe človeka“. Ježiš sa stal naplno človekom.
Kľúčovou myšlienkou tohto textu je, že Kristus „sa zriekol Božej podoby“, aby sa stal človekom. Neznamená to, že svoju božskosť vymenil za ľudskosť. Skôr sa tým myslí, že charakter (podobu) Boha prejavoval v charaktere (podobe) služobníka.
Božský Kristus sa kvôli nám nielen stal človekom, ale podstúpil aj smrť, čo je úplný vrchol poslušnosti. Nezomrel obyčajnou smrťou, ale ukrižovaním. Kríž bol určený pre zločincov a spodinu spoločnosti.

Otče, pomôž mi, aby som aspoň sčasti pochopil, čo pre mňa Kristus urobil. Pomôž mi, aby som bol taký obetavý ako On.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi