V nedeľu 9.12.2018 sa v Považskej Bystrici stretol na svojom pätnástom rokovaní výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa v budove miestnej modlitebne. Tajomník Česko-Slovenskej únie cirkvi Peter Čík otvoril text Žid 11,9.10, hovoriaci o Abrahámovi. Vo viere odišiel a očakával mesto, ktorého staviteľom je Boh. Nebol otcom veriacich kvôli dokonalosti, ale kvôli svojej viere. Abrahámova viera je v podstate výpoveďou o Božej vernosti. Viera je Božím skutkom. Veriť, znamená považovať Pána Boha za verného, napriek našim emóciám a pocitom. Viera je darom od Boha. Abrahám veril, poslúchol a vydal sa na cestu. Viera je v prirodzenej spojitosti s poslušnosťou. Poslušný je ten, kto je pripravený načúvať. Abrahám nevedel kam ide, išiel z istoty do neistoty. Aké máme my záruky? Ani my nepoznáme zajtrajšok. Aj dnes platí tzv. „abrahámovské“ dôverovanie Pánu Bohu. Aj dnes je pre nás jedinou garanciou Pán Boh sám. Tak ako Abrahám i my ideme do zeme, ktorú nám Pán Boh už dal. Nemáme inú cestu, iba cestu viery a dôvery.

Predseda Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa Bohumil Kern zdôraznil, že našou úlohou nie je riešiť iba samých seba, naše potreby, ale predovšetkým potreby ľudí okolo nás. Nie sme tu kvôli sebe, ale kvôli druhým. Je dôležité vnímať našu službu vierou, ako reakciu na Boží hlas. Potrebujeme vierou rozpoznať, uchopiť a ísť podľa Božieho hlasu. Našou úlohou je aktualizovať rozpoznanie Božej réžie pre náš život ako jednotlivci, rodiny, zbory i celá cirkev. Členovia výboru Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa ukončili rozpravu na danú tematiku spoločnou modlitebnou chvíľkou.

Tajomník Česko-Slovenskej únie Peter Čík informoval o tom, že sa na všetkých úrovniach Cirkvi adventistov siedmeho dňa v našej únii pripravujú pracovné konferencie delegátov. Boli pripravené rokovacie poriadky a upresňujú sa zoznamy delegátov a agendy rokovaní. Formuje sa aj program spoločnej slávnostnej konferencie, ktorá sa uskutoční v sobotu 8.6.2019 v Brne, v areáli Výstaviska v pavilóne V. Pre účastníkov zo vzdialenejších lokalít bude umožnené pricestovať a prenocovať v Brne už v piatok, 7.6.2019.

Výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa schválil zorganizovanie a uskutočnenie teologickej konferencie o ospravedlnení vierou v nedeľu, dňa 17.2.2019, v aule SZU v Banskej Bystrici. Hlavným rečníkom bude rektor teologickej fakulty Andrewsovej univerzity CASD z USA, Jiří Moskala PhD. Svoje príspevky prednesú aj zástupcovia Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Maďarsku, János Cserbik a István Stramszki. 

Tajomník združenia Daniel Márföldi predložil plán akcií a plán tematických sobôt a zbierok na rok 2019, ktoré boli členmi výboru SZ CASD schválené. Členovia výboru Slovenského združenia CASD odsúhlasili menoslov 51 delegátov, 9 hostí a 16 náhradníkov Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa na pracovnú konferenciu Česko-Slovenskej únie cirkvi, ktorá sa uskutoční od 21. do 24. marca 2019 v Malenoviciach. Zároveň sa venovali návrhom bodov do agendy rokovania, ktoré prišli zo zborov SZ CASD. V ďalšom bol schválený pozývací list, rokovací poriadok, počet delegátov (89) a počet členov jednotlivých pracovných výborov ohľadne pracovnej konferencie delegátov Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa, ktorá sa uskutoční v modlitebni CASD na Kollárovej ulici v Banskej Bystrici počas dvoch nedieľ, a to 12. a 26. mája v roku 2019.

V sekcii hospodárskych otázok výbor odsúhlasil rozpočet združenia, jeho oddelení ako aj „Smernicu na čerpanie z rozpočtu združenia“ na rok 2019. Bolo odsúhlasené zakúpenie priľahlých priestorov v budove zboru v Lučenci, ktoré budú slúžiť ako učebne pre detskú sobotnú školu a plánované misijné či mládežnícke podujatia. Výbor potvrdil zámer predaja bytu na Húskovej ulici v Košiciach a poveril hospodára Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa Stanislava Bielika koordináciou opráv zborových domov v Zlatých Moravciach a vo Vaďovciach.

V závere predseda združenia Bohumil Kern poďakoval všetkým za konštruktívnu a láskavú atmosféru pri rokovaní a poďakoval zboru v Považskej Bystrici za poskytnutie priestorov. Stretnutie bolo ukončené modlitbou.

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi