1 (2)V nedeľu 26.3. sa v Považskej Bystrici stretol na svojom ôsmom rokovaní výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Predseda Česko-Slovenskej únie cirkvi Mikuláš Pavlík v úvodnom zamyslení otvoril tému jednoty v cirkvi. Od počiatku cirkvi sa medzi Kristovými nasledovníkmi jednota predpokladala. 1 Kor 12,13: „Veď my všetci sme boli pokrstení jedným Duchom v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní; a všetci sme boli napojení jedným Duchom.“ Pavol hovorí o dvoch princípoch jednoty, o etnickej a duchovnej. Jednota Ducha je postavená na krste. Vyznanie viery v Krista a odhodlanie ho nasledovať je najširší základ jednoty. Text výrazne podčiarkuje, že sme pokrstení do jedného tela. Cirkev je najširšie pole pre tzv. „jedno“. Človek sa nemôže sám pokrstiť. Krstom sa napája cez živého človeka do konkrétnej skupiny. Budovať počas spoločného zhromaždenia jednotu tela Kristovho v konkrétnom zbore s konkrétnymi ľuďmi je omnoho ťažšie, ako byť jedno s imaginárnou cirkvou v celosvetovom chápaní. Krst je vtelením do Kristovho tela. Krst a členstvo v cirkvi sa nedajú od seba oddeliť.

Predseda SZ CASD Bohumil Kern poďakoval členom výboru SZ CASD za posledné obdobie. V cirkvi sa na niektorých miestach objavujú ľudia, ktorí nás sami vyhľadajú. Je dôležité to, že ľudia na zboroch hovoria a túžia po dobrých vzťahoch. V mnohých zboroch je zjavná snaha o položenie väčšieho dôrazu na duchovnosť a budovanie vzťahov v skupinkách. Je dobré myslieť na modlitbách a prosiť o posunutie našich rôznorodých aktivít do roviny budovania vzťahov prostredníctvom zborových duchovno-vzťahových víkendov či letného „Týždňa duchovnej obnovy“. V ďalšom sa členovia výboru SZ CASD zdieľali o svoje prežívanie Božej milosti vo svojich životoch, na svojich zboroch a o tom, ako sa aplikuje vízia cirkvi v miestnych podmienkach. Zamyslenie bolo ukončené modlitebnou chvíľkou.

Predseda  ČSU CASD Mikuláš Pavlík informoval o tom, že funkčné obdobie združení i únie sa končí v roku 2019. Cieľom ČSÚ CASD je nezačínať ďalšie výrazné projekty organizačných zmien, ale finalizovať a zefektívňovať tie existujúce. Predseda ČSÚ v ďalšom hovoril o tom, že na administratívnej úrovni prebieha dis1kusia o prípadnej zmene pracovno-právneho vzťahu kazateľov na služobný pomer. Momentálne sa skúmajú právne podklady.

Čo sa týka personálnych otázok, výbor SZ CASD odporučil ku schváleniu výboru ČSÚ CASD ordináciu kazateľa Milenka Vučetića. Výbor SZ CASD revokoval svoje rozhodnutie zo dňa 29.4.2015, ktorým kooptoval vedúceho oddelenia osobnej služby a mládeže, kazateľa Františka Kolesára za riadneho člena výboru SZ CASD v rozpore s rokovacím poriadkom a zmenil jeho štatút na štatút trvalého hosťa na rokovaniach výborov SZ CASD. V ďalšom výbor SZ CASD odsúhlasil návrh výboru oddelenia služby žien zaplniť uvoľnené miesto po Terézii Javorkovej (ktorá sa zriekla členstva v predmetnom výbore kvôli zaneprázdnenosti) Luciou Murínovou z Banskej Bystrice. Oddelenie služby žien predstavilo svoj zámer mať svoju kontaktnú osobu na každom zbore, čo výbor SZ CASD podporil stanovením konkrétnych krokov smerujúcich k naplneniu tejto prosby. Bola odsúhlasená výmena kazateľa zborov Zvolen, Banská Štiavnica, Krupina a skupiny Žiar nad Hronom Mareka Gurku s kazateľom zborov Trenčín, Považská Bystrica a Púchov Jozefom Kučerom. Sťahovanie oboch kazateľských rodín sa uskutoční počas školských prázdnin v lete roku 2017.

Predseda ČSÚ CASD Mikuláš Pavlík podal informáciu o tom, že absolventi iných ako adventistických škôl musia absolvovať tzv. diferenčné skúšky na Adventistickom teologickom inštitúte ČSÚ CASD, ktoré sú podmienkou ich eventuálnej ordinácie. Do programu diferenčných skúšok patria momentálne kazatelia Marek Riečan a Michal Fulier. Výbor SZ CASD sa zaoberal aj výkladom tých článkov v ústave cirkvi, ktoré definujú rovnoprávnosť členov pri uplatňovaní ich volebného práva.

V ďalšom členovia výboru odsúhlasili tzv. audit predložených účtovných súvah Slovenského združenia, ktorý vyjadruje jeho finančnú situáciu v období medzi 31. decembrom2 2015 a 2014. Výbor schválil aj účtovnú závierku SZ CASD za rok 2016. Hospodár SZ CASD Stanislav Bielik vyjadril vďačnosť členom cirkvi za štedrosť v daroch ako aj za vernosť v podporovaní cirkvi desiatkami. Vďaka obetavosti našich spoluveriacich v uplynulom roku mala cirkev dostatok prostriedkov na platy kazateľov, aktivity zborov, oddelení a inštitúcií i na organizáciu a hospodársku správu. Členovia výboru boli informovaní o kúpe budovy v Bánovciach nad Bebravou a oboznámili sa s projektovou dokumentáciou súvisiacou s jej rekonštrukciou  pre bohoslužobné účely. Oboznámili sa aj s priebehom prác týkajúcich sa rekonštrukcie zborového domu v Žiline. Hospodár SZ informoval aj o prípravných prácach ohľadne stavby modlitebne v osade Rakúsy. Ďalej výbor SZ CASD riešil aj situáciu okolo budovy zboru CASD v Košiciach na Tajovského ulici. Na návrh členského zhromaždenia miestneho zboru sa hľadajú v spolupráci so SZ CASD optimálne riešenia ohľadne jej rekonštrukcie vrátane predaja stávajúcej budovy a následnej kúpy či stavby novej. Výbor SZ CASD sa opätovne zaoberal aj so situáciou okolo rekreačného zariadenia Pacov a vyjadril podporu pre doterajší postup hospodára SZ CASD, ktorý predajnú cenu objektu nikdy neznížil pod výšku minimálneho úradného odhadu. Napokon výbor SZ CASD prerokoval žiadosti zborov Liptovský Mikuláš ohľadne rekonštrukcie sociálneho zariadenia a podláh v priľahlých priestoroch zborovej budovy, zboru Liptovský Hrádok ohľadne riešenia izolácie budovy a vodovodnej prípojky a zboru Poprad ohľadne odhlučnenia bytových priestorov od zborových priestorov. Všetky tri žiadosti sa budú riešiť postupne a svojpomocne vždy v spolupráci SZ CASD a miestnych zborov. Výbor SZ CASD stanovil štvorčlennú komisiu, ktorá preverí plnenie aktuálnej zmluvy medzi firmou AlfaBio a SZ CASD ohľadne prenájmu priestorov na Kollárovej ulici v Banskej Bystrici a podá správu na najbližšom rokovaní výboru SZ CASD v júni 2017.

V závere predseda združenia Bohumil Kern poďakoval všetkým za konštruktívnu a láskavú atmosféru pri rokovaní a poďakoval zboru v Považskej Bystrici za poskytnutie priestorov. Stretnutie bolo ukončené modlitbou.

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi